Elk jaar worden de fiscale barema's, de aftrekposten en de belastingverminderingen aangepast aan de index. De nieuwe grensbedragen die van toepassing zijn in het inkomstenjaar 2013 werden onlangs bekendgemaakt. Ze bepalen bijvoorbeeld hoeveel premies voor pensioenspaarproducten en levensverzekeringen u dit jaar fiscaal in mindering mag brengen en ze zijn belangrijk voor de fiscale aangifte die u in 2014 moet indienen.
...

Elk jaar worden de fiscale barema's, de aftrekposten en de belastingverminderingen aangepast aan de index. De nieuwe grensbedragen die van toepassing zijn in het inkomstenjaar 2013 werden onlangs bekendgemaakt. Ze bepalen bijvoorbeeld hoeveel premies voor pensioenspaarproducten en levensverzekeringen u dit jaar fiscaal in mindering mag brengen en ze zijn belangrijk voor de fiscale aangifte die u in 2014 moet indienen. In de personenbelasting zijn er vijf belastingtarieven, die gaan van 25 tot 50 procent. Ze hebben een progressief karakter: hoe meer u verdient, hoe meer belasting u betaalt. Op het deel van uw belastbaar inkomen boven 37.330 euro betaalt u het hoogste tarief van 50 procent (zie tabel De nieuwe fiscale grensbedragen). Die tarieven worden nog verhoogd met de gemeentelijke opcentiemen. Woont u bijvoorbeeld in een gemeente met 6 procent opcentiemen, dan bedraagt het hoogste tarief 53 procent (50 x 1,06). Bent u getrouwd of woont u wettelijk samen en heeft uw partner geen of weinig eigen inkomsten, dan wordt bij de berekening van de personenbelasting het zogenoemde huwelijksquotiënt toegepast. Dat betekent dat 30 procent van uw inkomen fiscaal wordt doorgeschoven naar dat van uw partner. Die som valt daardoor in een lagere fiscale schijf, zodat u samen minder belastingen afdraagt. Het bedrag mag niet uitkomen boven een bepaald maximum. In het inkomstenjaar 2013 ligt die grens op 10.090 euro. Iedere belastingplichtige heeft recht op een belastingvrij minimum -- een deel van zijn inkomen waarop hij geen belastingen betaalt. Hebt u kinderen of andere personen ten laste, dan wordt het belastingvrije minimum opgetrokken. Zowel het belastingvrije minimum als de verhogingen voor kinderen ten laste worden jaarlijks geïndexeerd. Belastingplichtigen -- ongeacht of ze alleenstaand of getrouwd zijn, of feitelijk of wettelijk samenwonen -- hebben in het inkomstenjaar 2013 recht op een belastingvrij minimum van 6990 euro, te verhogen afhankelijk van het aantal kinderen ten laste. Hebt u een belastbaar inkomen van minder dan 25.990 euro, dan bedraagt de belastingvrije som 7270 euro. De nettobestaansmiddelen van een kind -- denk aan een studerend kind met een vakantiebaan -- mogen een bepaald bedrag niet overschrijden opdat het kind fiscaal ten laste van zijn ouders zou blijven. Dat bedrag wordt elk jaar geïndexeerd. Bent u getrouwd of woont u wettelijk samen en werkt een van uw kinderen als jobstudent, dan mag die in het inkomstenjaar 2013 niet meer verdienen dan 3070 euro. Als werknemer of vrije beroeper hebt u de keuze: ofwel trekt u uw werkelijke beroepskosten -- bijvoorbeeld uw autokosten -- fiscaal af, ofwel maakt u gebruik van het kostenforfait. Het maximum voor de forfaitaire beroepskosten werd voor het inkomstenjaar 2013 vastgelegd op 3900 euro. Als u eraan denkt uw werkelijke kosten te bewijzen, moet u eerst het kostenforfait berekenen (zie tabel De nieuwe fiscale grensbedragen) en vervolgens nakijken of het totaal van uw werkelijke kosten hoger is dan het forfait. Enkel in dat geval hebt u er belang bij die kosten te bewijzen. Ook bedrijfsleiders van vennootschappen kunnen kiezen tussen het bewijs van hun werkelijke beroepskosten en het kostenforfait. Voor die groep wordt dat forfait anders berekend dan voor werknemers en vrije beroepers. Bedrijfsleiders hebben in het inkomstenjaar 2013 recht op een forfait van 3 procent met een maximum van 2340 euro. Door de indexering kunt u elk jaar iets meer besparen op uw hypothecaire lening. Hebt u uw lening afgesloten na 1 januari 2005, dan kunt u aanspraak maken op de woonbonus. In het inkomstenjaar 2013 bedraagt de basisaftrek voor uw eigen en enige woning 2260 euro per persoon, tegenover 2200 euro in het inkomstenjaar 2012. Dat basisbedrag wordt gedurende de eerste tien jaar van de lening verhoogd met 750 euro, op voorwaarde dat de woning in die periode uw enige woning blijft. Er komt nog eens 80 euro bij als u drie of meer kinderen hebt. Dateert uw hypothecaire lening van voor 1 januari 2005, dan krijgt u onder bepaalde voorwaarden een belastingvermindering op de betaalde kapitaalaflossingen en de premies van de waarborgende schuldsaldoverzekering. Het maximale bedrag daarvan wordt berekend afhankelijk van uw nettoberoepsinkomen, met een maximum van 2260 euro. De eigenlijke belastingbesparing die u realiseert, wordt berekend tegen het marginale tarief (maximaal 50 %), plus de uitgespaarde gemeentebelasting. Ook de kadastrale inkomens van woningen worden elk jaar geïndexeerd. Het geïndexeerde kadastrale inkomen wordt gebruikt als basis voor de berekening van de onroerende voorheffing die u elk jaar als eigenaar van een woning betaalt. In het inkomstenjaar 2013 moet het basisbedrag van het kadastrale inkomen worden vermenigvuldigd met de coëfficiënt 1,6813. Bedraagt het basis-kadastrale inkomen van uw woning bijvoorbeeld 1500 euro, dan wordt dat voor het inkomstenjaar 2013 geïndexeerd tot 1500 x 1,6813 = 2521,95 euro. De bedragen die u in 2013 betaalt voor het fiscale pensioensparen, ongeacht of u stort in een pensioenspaarfonds of in een pensioenspaarverzekering, geven voor een maximum van 940 euro recht op een belastingbesparing van 30 procent, plus de uitgespaarde gemeentebelasting. In het inkomstenjaar 2012 bedroeg dat maximum 910 euro. De premies van een individuele levensverzekering komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een belastingvermindering, tot een maximum van 2260 euro in het inkomstenjaar 2013. De premies die u op die manier fiscaal in mindering kunt brengen, leveren een effectieve besparing van 30 procent op, plus de uitgespaarde gemeentebelasting. De keerzijde is dat er geen fiscale ruimte is om de premies van een individuele levensverzekering fiscaal in mindering te brengen zolang u een hypothecaire lening afbetaalt. De intresten op een spaarboekje zijn onder bepaalde voorwaarden belastingvrij. In het inkomstenjaar 2013 betaalt u tot een bedrag van 1880 euro per persoon geen roerende voorheffing, of 3760 euro voor een spaarrekening op naam van twee personen. Maakt u in 2013 gebruik van PWA- en/of dienstencheques, dan hebt u recht op een belastingvermindering van maximaal 2720 euro. Houd er rekening mee dat u zich vanaf 1 januari 2013 nog maximaal 400 dienstencheques per gebruiker -- of 800 per gezin -- kunt aanschaffen. Boven dat plafond kan een gebruiker nog 100 cheques bijkopen, maar ze zijn dan wel 1 euro per stuk duurder (9,50 euro in plaats van 8,50 euro). Voor energiebesparende uitgaven moet u er rekening mee houden dat vanaf het inkomstenjaar 2012 enkel nog uitgaven voor de isolatie van daken die worden uitgevoerd aan woningen ouder dan vijf jaar, in aanmerking komen voor een belastingvermindering van 30 procent, met een maximum van 3010 euro. Als u uw werkelijke beroepskosten niet bewijst en u krijgt een bijdrage voor het woon-werkverkeer van uw werkgever, is maximaal 380 euro daarvan belastingvrij. Die vrijstelling kan hoger zijn als u zich met het openbaar vervoer naar het werk begeeft. Koopt u een elektrische wagen, dan hebt u recht een belastingvermindering van 30 procent van de cataloguswaarde. Er geldt wel een maximum, dat in het inkomstenjaar 2013 is vastgesteld op 4940 euro. JOHAN STEENACKERS