De eerste 500.000 aanslagbiljetten voor de personenbelasting van het inkomstenjaar 2014 zijn onlangs de deur uitgegaan. Normaal zouden die belastingafrekeningen al twee maanden geleden zijn verzonden. Dat is een gevolg van de zesde staatshervorming, die een aantal fiscale bevoegdheden overdroeg naar de gewesten. De fiscus heeft daarvoor zijn berekeningsprogramma's moeten aanpassen. Dat ging met kinderziektes gepaard. Het risico dat uw aanslagbiljet fouten in uw nadeel bevat, is groot, vooral als u een gezinswoning en een tweede woning bezit en voor beide hebt geleend. Bij de fiscale aangifte was al gebleken dat het berekeningsprogramma van de fiscus de kapitaalaflossingen van de medeleners van een hypothecair krediet niet optimaliseert.
...

De eerste 500.000 aanslagbiljetten voor de personenbelasting van het inkomstenjaar 2014 zijn onlangs de deur uitgegaan. Normaal zouden die belastingafrekeningen al twee maanden geleden zijn verzonden. Dat is een gevolg van de zesde staatshervorming, die een aantal fiscale bevoegdheden overdroeg naar de gewesten. De fiscus heeft daarvoor zijn berekeningsprogramma's moeten aanpassen. Dat ging met kinderziektes gepaard. Het risico dat uw aanslagbiljet fouten in uw nadeel bevat, is groot, vooral als u een gezinswoning en een tweede woning bezit en voor beide hebt geleend. Bij de fiscale aangifte was al gebleken dat het berekeningsprogramma van de fiscus de kapitaalaflossingen van de medeleners van een hypothecair krediet niet optimaliseert. Meer dan ooit doet u er dus verstandig aan uw aanslagbiljet te laten nakijken door een fiscalist, een boekhouder of een accountant. Als u uw belastingen hebt laten invullen door een expert, kunt u die persoon aanspreken om het nazicht te laten uitvoeren. Vergelijk het bedrag dat u op voorhand hebt laten berekenen met het bedrag op het aanslagbiljet. Het kleinste verschil is voldoende om alarm te slaan, zeker als het in uw nadeel is. In dat geval doet u er goed aan een bezwaarschrift in te dienen. Als u uw aangifte voor het inkomstenjaar 2014 -- het aanslagjaar 2015 -- tijdig en volgens de regels hebt ingediend, moet de belastingdienst ervoor zorgen dat ze de aanslag ten laatste vestigt op 30 juni 2016. U kunt dat nagaan door de zogenoemde datum van uitvoerbaarverklaring van het kohier, die wordt vermeld op het aanslagbiljet, te verifiëren. Als daar 30 juni 2016 op staat, heeft de fiscus de aanslag tijdig gevestigd, zelfs als u het aanslagbiljet pas begin juli 2016 ontvangt. Gaat u niet akkoord met het aanslagbiljet, dan moet u in principe een bezwaarschrift indienen bij de fiscus. Toch is dat niet altijd nodig. Gaat het om een zogenoemde materiële vergissing, dan kunt u opteren voor de procedure van de negatieve inkohiering. De fiscale controleur zet dan de fout recht, zonder dat u een bezwaarschrift hoeft in te dienen. Een eenvoudig telefoontje of een brief aan de fiscus is voldoende. Materiële vergissingen zijn schrijffouten, rekenfouten of andere vergissingen die duidelijk te wijten zijn aan onoplettendheid, en waarover geen discussie mogelijk is, ongeacht of de belastingplichtige of de fiscus daarvoor verantwoordelijk zijn. Zo kan het gebeuren dat het aantal personen ten laste niet klopt, of dat een onjuist bedrag aan intresten van een hypothecair krediet is afgetrokken. Gaat de fout verder dan een eenvoudige vergissing, dan kunt u die enkel rechtzetten door een bezwaarschrift in te dienen. Na de ontvangst van het aanslagbiljet hebt u zes maanden de tijd om bezwaar aan te tekenen. Stel dat de fiscus uw aanslagbiljet heeft verzonden op 16 oktober 2015. De zes maanden beginnen te lopen vanaf de derde werkdag die volgt op de verzendingsdatum die op het aanslagbiljet staat. Is de vervaldag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, dan krijgt u tijd tot de eerstvolgende werkdag. Enkel in geval van overmacht kan de termijn van zes maanden worden verlengd. In ons voorbeeld hebt u tijd tot maandag 18 mei 2016 om een bezwaarschrift in te dienen bij de gewestelijk directeur "in wiens ambtsgebied de aanslag is gevestigd". U vindt zijn naam en zijn adres op het aanslagbiljet. Stuur bij voorkeur een aangetekend schrijven. Zo hebt u een bewijs dat u het bezwaar hebt ingediend. De poststempel op het verzendingsbewijs geldt als de datum van de indiening. Daardoor is het mogelijk de verzending van het aanslagbiljet uit te stellen tot de allerlaatste dag. Maar u doet er verstandig aan niet zo lang te wachten. Zodra uw bezwaarschrift bij de gewestelijk directeur is aangekomen, wordt een ontvangstbewijs opgestuurd. Dat is een administratieve formaliteit, waaruit u niet mag afleiden dat de fiscus erkent dat uw bezwaarschrift geldig is of dat het binnen de wettelijke termijn is ingediend. Er is geen wettelijke termijn waarbinnen de gewestelijk directeur een uitspraak moet doen over het bezwaarschrift. Toch hoeft u niet bij de pakken te blijven zitten. Als de directeur binnen de zes maanden geen beslissing heeft genomen, kunt u een vordering inleiden bij de fiscale kamer van de rechtbank van eerste aanleg. Moet u te veel belasting betalen, dan kunt u bij de fiscus een belastingvermindering vragen door een zogenoemd verzoek tot ontheffing van ambtswege in te dienen. Dat moet gebeuren binnen de drie jaar vanaf 1 januari van het jaar waarin de aanslag is gevestigd. In ons voorbeeld is de aanslag gevestigd op 16 oktober 2015. U hebt dan tijd tot 31 december 2018 voor het verzoek tot ontheffing van ambtswege. Houd er rekening mee dat uw bankgeheim kan worden opgeheven als u een bezwaarschrift indient. De gewestelijk directeur mag voor het onderzoek van het bezwaarschrift aan uw bank alle nuttige inlichtingen vragen. Bij het indienen van een bezwaarschrift kunt u vragen om te worden gehoord. Tijdens het onderzoek hebt u het recht om inzage te krijgen in uw dossier. Goed om te weten is dat u de mogelijkheid hebt in uw bezwaarschrift uitstel van betaling te vragen voor het deel van de aanslag dat u betwist. JOHAN STEENACKERSMeer dan ooit doet u er verstandig aan uw aanslagbiljet te laten nakijken door een fiscalist, een boekhouder of een accountant. Uw bankgeheim kan worden opgeheven als u een bezwaarschrift indient.