CONCESSIE.
...

CONCESSIE.In artikel 52 van de concessie-overeenkomst tussen Gent en Fabricom staat dat de particuliere vennoot zich ertoe verbindt geen activiteiten te ontwikkelen of uit te oefenen op het grondgebied van de intercommunale ook niet voor rekening van derden tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de raad van bestuur van Ivago. Heidi Duerinck, hoofd van de juridische dienst van de stad, bevestigt dat het initiatief van Watco statutair niet kan zolang er zich één partner tegen verzet. Maar ze ziet geen legale graten in een privé-project van een andere vennootschap, in casu Fabricom : "Wij leven nu eenmaal in een maatschappij waarin alles via naamloze vennootschappen verloopt, zodat clausules van niet-concurrentiebeding moeilijk afdwingbaar worden. Zo hebben wij bijvoorbeeld getracht het aantal rechtspersonen dat inschrijft op een openbare aanbesteding van frituren langs de openbare weg in Gent te beperken om monopolies te vermijden. Maar in de praktijk zien we dat dezelfde mensen, weliswaar onder andere benamingen, de contracten in de wacht slepen. Anders is het gesteld met de huidige concessie-overeenkomst. Fabricom verliest de grond vanaf het ogenblik dat de Ivago-oven niet ten volle wordt benut." Volgens Hendrik Seghers, voorzitter van Seghers Engineering, kunnen de garanties in de concessie-overeenkomst nooit hard worden gemaakt : "Watco zal altijd verschoningsgronden inroepen. Wie zal het Milieupark afbreken als het er al staat en Fabricom zich net als bij Ivago niet aan zijn afspraken houdt ? Het argument dat het Milieupark door Fabricom wordt opgestart en zich richt op bedrijfsafval, terwijl Ivago huisvuil verwerkt, gaat niet op. Bij niet-gevaarlijke stoffen is het onderscheid technisch niet relevant. Bovendien verbrandt Ivago wel degelijk industriële, ambachtelijke en bedrijfsafvalstoffen, die omwille van herkomst, aard en samenstelling vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen (artikel 3)." Seghers ziet tegenstrijdige belangen : "Watco bezit zo'n 24 % in Ivago. Tegelijk voert het mee het management van deze gemengde intercommunale. Aangezien Fabricom zijn moeder een gelijkaardige acitviteit in de omgeving wil opstarten, kan men zich de vraag stellen wiens belangen de kleindochters van Tractebel dan moeten verdedigen ? Je kan toch geen twee heren tegelijk dienen ? Het is een utopie te denken dat deze situatie vermeden kan worden door een mandaat in de raad van bestuur. Zolang je de meerderheid niet bezit, blijf je geïmmobiliseerd. Uit goede bron vernemen wij dat de lobbyisten van Watco, die dankzij het netwerk van Electrabel zeer goede relaties bezitten met de lokale politici, bij de gemeenten uit de omgeving aandringen om niet aan te sluiten bij Ivago, zodat ze later met hun vuilnis naar het Milieupark kunnen komen."