Trends riep ter gelegenheid van deze reeks over de welvaartsstaat een commissie van wijzen in het leven. De vijf commissieleden zijn Jan Smets (voorzitter van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid), Theo Peeters (voorzitter van de Kamercommissie Vergrijzing), Etienne de Callataÿ (hoofdeconoom van Bank Degroof), Marc De Vos (docent aan de Universiteit Gent en advocaat bij Lontings & Partners) en Bea Cantillon (directeur van het Centrum voor Sociaal Beleid). Dit vijftal zal bij elke aflevering zijn visie geven over een nieuwe architectuur van de welvaartsstaat. Hieronder vindt u een bloemlezing van het antwoord van de commissieleden op twee inleidende vragen. De uitgebreide analyse van de commissieleden vindt u op www.trends.be.
...

Trends riep ter gelegenheid van deze reeks over de welvaartsstaat een commissie van wijzen in het leven. De vijf commissieleden zijn Jan Smets (voorzitter van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid), Theo Peeters (voorzitter van de Kamercommissie Vergrijzing), Etienne de Callataÿ (hoofdeconoom van Bank Degroof), Marc De Vos (docent aan de Universiteit Gent en advocaat bij Lontings & Partners) en Bea Cantillon (directeur van het Centrum voor Sociaal Beleid). Dit vijftal zal bij elke aflevering zijn visie geven over een nieuwe architectuur van de welvaartsstaat. Hieronder vindt u een bloemlezing van het antwoord van de commissieleden op twee inleidende vragen. De uitgebreide analyse van de commissieleden vindt u op www.trends.be. Wat zijn voor u de grootste uitdagingen voor de welvaartsstaat? 1. Werkgelegenheidsgraad verhogen Jan Smets: "Aangezien de bevolking op arbeidsleeftijd na 2010 zal dalen (een daling die het sterkst zal zijn in Vlaanderen), moeten we alles doen om een groter aandeel van die bevolking aan de arbeidsmarkt te laten participeren. Als we daar niet in slagen, zal de groei van onze welvaart vertragen, omdat het arbeidsaanbod ontoereikend wordt."2. Financiële houdbaarheid van sociale zekerheid Theo Peeters: "Door de vergrijzing zullen de sociale uitkeringen oplopen van 23,3 % van het bruto binnenlands product in 2003 naar 26,7 % in 2030. Bij een gelijkblijvende fiscale en parafiscale druk van ongeveer 45 % (we vergeten dus verdere lastenverlagingen) betekent dat een verdringing van andere overheidsbestedingen ten belope van 3,4 % van het BBP."Etienne de Callataÿ: "De groei van de uitgaven voor sociale uitkeringen moet beperkt blijven. Het tekort laten oplopen kan niet, omdat de jonge generaties al in slechte papieren zitten. Hogere uitgaven kunnen niet als ze tewerkstelling vernietigen. Niet alleen hebben we geen geld om de sociale bescherming te verbeteren, we moeten ook een vermindering van het huidige sociale beschermingspeil aanvaarden."3. Vergrijzing binnen de vergrijzing Theo Peeters: "De vergrijzing binnen de vergrijzing (de toename van het aantal tachtigplussers) zet het stelsel op een dubbele manier onder druk. Enerzijds stijgen de kosten van de gezondheidszorg door de veroudering van de bevolking, anderzijds verhogen de pensioenlasten door de stijgende levensverwachting."4. Competitiviteit van de Belgische economie Marc De Vos: "De Belgische economie moet minder belast worden, zodat zij competitief blijft. Er is een steeds toenemende Europese en internationale concurrentie met andere landen die geringere welvaartsvoorzieningen hebben uitgewerkt."5. Macro-economische stabiliteit Jan Smets: "In een wereldeconomie met nieuwe, belangrijke concurrenten kan Europa zijn model van welvaartsstaat alleen vrijwaren als de fantastische toename van de macro-economische stabiliteit niet wordt prijsgegeven. Dat betekent concreet het behoud van het beleidskader gericht op monetaire stabiliteit - de prioritaire opdracht van de Europese Centrale Bank - en op budgettaire stabiliteit. Die wordt gevrijwaard doorhet Stabiliteitspact, dat in zijn essentie absoluut moet worden gehandhaafd." Wat zijn voor u de prioritaire beleidsingrepen om deze uitdagingen het hoofd te bieden? 1. Afbouw van de staatsschuld Theo Peeters: "De versnelde afbouw van de overheidsschuld doet de rentelasten dalen. Daarmee kunnen de budgettaire kosten van de vergrijzing worden gecompenseerd, zonder te veel aan andere essentiële overheidstaken te raken. Inmiddels is de daling van de rentelasten van 9,5 % in 1995 naar 5,5 % vandaag wel volledig opgesoupeerd."Marc De Vos: "De verstikkende en belastende erfenis van de staatsschuld moet definitief afgelost worden voor de volgende generatie, door middel van een rigoureuze begrotingsdiscipline."2. Alternatieve financiering van sociale bescherming Theo Peeters: "Een substantiële verschuiving van de sociale lasten van producenten naar consumenten is nodig. Niet het creëren van rijkdom en welvaart moet worden belast, maar het besteden ervan."3. Hervorming van de arbeidsmarkt Marc De Vos: "De arbeidsmarkt is het mechanisme waarmee een samenleving haar menselijk kapitaal stuurt, en menselijk kapitaal is voor België de belangrijkste economische troef. Het opdrijven van de participatiegraad op de arbeidsmarkt wordt daarenboven alom gezien als een conditio sine qua non in het opvangen van de tektonische schokken die onze welvaartsstaat zal moeten doorstaan."4. Strategie voor onderwijs, onderzoek, en ontwikkeling en innovatie Jan Smets: "De belangrijkste drijfveren voor een gezonde productiviteitsgroei zijninvesteringen (onder meer in ICT), kwaliteit van de arbeid (vandaar het belang van opleiding) en technologische vooruitgang."5. Langere loopbaan Etienne de Callataÿ: "Om vervroegde uittreding uit de arbeidsmarkt te ontmoedigen, moet de werknemer de kosten voor de collectiviteit van een vervroegde uitstap volledig dragen en moet hij de baten voor de collectiviteit van een uitgestelde uitstap volledig terugkrijgen. We kunnen aan een bonus-malusstelsel denken, niet op basis van een bepaalde leeftijd maar een bepaald aantal effectieve werkjaren."Een uitgebreide analyse van de commissieleden vindt u op onze website.