Herman Daems,
...

Herman Daems, Trends-minister van Begroting en Financiën. Hebt u commentaar op deze rubriek? Mail dan naar trends@trends.be Christ'l Joris. "Ik begrijp de motivatie van deze ontwerprichtlijn: meer kennis verkrijgen van de risico's die chemische stoffen inhouden voor volksgezondheid en leefmilieu. Net als elke burger kan ik daarachter staan, in de veronderstelling dat deze kennis een duidelijke toegevoegde waarde levert. Maar uiteraard vrezen bedrijven het logistieke en administratieve proces dat erbij komt kijken. Het is ook onduidelijk wat de kostprijs hiervan zal zijn en vooral welke extra concurrentiehandicap het zal opleggen aan de Europese industrie. "Deze verordening zal wet worden in de lidstaten. En dan valt het me op dat de industrie, en zeker de KMO's, weinig tot niets weten over dit voorstel en de implicaties ervan. Dus het valt zeker toe te juichen dat de federale overheid zich geëngageerd heeft om mee te werken aan het uitbouwen en promoten van een werkinstrument voor de bedrijven, waarmee ze de stoffen die ze nu gebruiken met een bepaalde systematiek kunnen inventariseren. Dat is belangrijk als men, begin 2007, in samenspraak met de leveranciers de attesten moet kunnen voorleggen van de registratie en aanvaarding van de stoffen die worden gebruikt in het productieproces. "Het totstandkomen van de Reach-verordening is een stukje symptomatisch voor de te geringe aanwezigheid van België op het internationale vlak. Onze gefederaliseerde structuur maakt dat in de commissies weinig Belgen echt aanwezig zijn met een standpunt. Dat is jammer. Andere kleine landen, ook kersverse toetreders als Hongarije, slagen er wel in om in deze materies een zinvolle visie te ontwikkelen. Al wil ik tegelijkertijd de Vlaamse overheid herinneren aan haar beleidsverklaring dat we niet katholieker dan de paus zullen zijn in het omzetten van de Europese richtlijnen."Joris. "Mogelijk wordt dit voor bedrijven een nieuwe kostenpost en een aantal berekeningen lijken er toch op te duiden dat dit voor sommigen géén goed nieuws is. Eigenlijk was de oorspronkelijke situatie het duidelijkst: er was een Vlaamse milieuheffing mét reguleringsfunctie, en die werd verrekend als een kost. "Enkele jaren geleden werd, in het kader van de verlaging van de vennootschapsbelasting, het geheel van de aftrekbare lasten herzien. Gevolg: de Vlaamse milieuheffingen werden voor de bedrijven niet langer als kost erkend en maakten deel uit van het bedrijfsresultaat. Met andere woorden: ondernemingen betaalden taks op een taks. De nieuwe Vlaamse regering onderzocht hoe ze aan deze anomalie een mouw kon passen. In het nieuwe stelsel innen de drinkwatermaatschappijen een deel van de kosten voor de waterzuivering en die kostenbijdrage is wel aftrekbaar. Op het eerste gezicht goed nieuws, maar natuurlijk alleen als het geldt voor álle bedrijven."Joris. "Close the Gap is eigenlijk een vorm van zeer professionele recyclage. Zij sluiten een contract af met bedrijven die hen hun 'oude' pc's schenken. Een andere partner garandeert dat deze pc's op een correcte manier worden gekuist (letterlijk en figuurlijk) en een upgrade krijgen. Organisaties in ontwikkelingslanden (universiteiten, sociale projecten) kunnen ze dan aankopen voor een correcte prijs, met software mét licentie. Dat is een win-winsituatie in meer dan één opzicht."Joris. "De beslissing van Rusland om de Kyoto-verklaring te ondertekenen, is een belangrijke gebeurtenis, want daardoor kan dit verdrag in werking treden. Intussen is men politiek al actief bezig om stelling te nemen voor de post-Kyoto-periode: wat na 2012? Alleen: zoals altijd zullen de nu volgende inspanningen ons proportioneel nog veel meer kosten. Het is heel mooi dat Europa hier de leiding wil nemen, maar leaders need followers. De EU staat in voor 14 % van de CO2-emissies op wereldvlak. Het heeft geen zin nog strenger op te treden naar de eigen achterban (bedrijven en huishoudens), wanneer belangrijke spelers als Amerika, China en India zich niet engageren. Als we het probleem van de klimaatveranderingen echt willen aanpakken, moeten de inspanningen van onze politici gaan naar het in de boot krijgen van deze spelers."L.H."Het is heel mooi dat Europa op het vlak van CO2-uitstoot de leiding wil nemen, maar leaders need followers."