De auteur is advocaat en hoofdredacteur van fiscoloog.
...

De auteur is advocaat en hoofdredacteur van fiscoloog.Zoals vorige week al aangekondigd, is er een belangrijke wijziging op til op het gebied van het indienen van BTW-aangiften. De omzetgrens waaronder BTW-plichtigen niet verplicht zijn per maand een BTW-aangifte in te dienen, maar zich kunnen beperken tot het indienen van een aangifte per kwartaal, gaat volgend jaar omhoog van 500.000 euro naar 1.000.000 euro. Veel meer BTW-plichtigen dan vandaag zullen dus voor de kwartaalaangifte kunnen kiezen. BEPERKING. Tegelijk wordt de mogelijkheid om kwartaalaangiften in te dienen voor sommige 'fraudegevoelige' sectoren sterk beperkt. Zo'n beperking bestond al in de sector van de minerale oliën. BTW-plichtigen die in deze sector bedrijvig zijn, zijn vandaag altijd verplicht per maand een BTW-aangifte in te dienen. Die regeling blijft in principe behouden. Maar ze wordt wel versoepeld. Met ingang van 1 januari 2005 wordt een de minimis-regel ingevoerd. Leveranciers van minerale oliën zullen toch kunnen opteren voor het indienen van kwartaalaangiften, op voorwaarde dat hun omzet niet hoger is dan 200.000 euro per jaar. GSM. Dezelfde regeling wordt begin volgend jaar ook van toepassing op leveranciers van 'toestellen voor mobiele telefonie en computers alsmede hun randapparatuur, toebehoren en onderdelen'. En ook voor de leveranciers van 'landvoertuigen' die 'uitgerust zijn met een motor' en die 'onderworpen zijn aan de reglementering betreffende de inschrijving' (van die voertuigen). Met ingang van 1 januari 2005 worden zij - zoals de leveranciers van minerale oliën - in principe uitgesloten uit het stelsel van de kwartaalaangiften. Met dien verstande dat de voormelde 'de minimis'-regel ook op hen van toepassing zal zijn. Zij zullen dus nog wel kwartaalaangiften kunnen indienen, zolang hun omzet niet hoger is dan 200.000 euro. Let wel, voor de 'fraudegevoelige' sectoren moet de hele omzet van die sectoren in aanmerking genomen worden om te beoordelen of de grens van 200.000 euro overschreden is. Een leverancier van minerale oliën die daarnaast onder meer ook gsm's zou verkopen, moet dus de omzet van zijn minerale oliën en die van de gsm's optellen. Hij zal slechts in aanmerking komen voor het stelsel van kwartaalaangiften, zolang zijn totale omzet uit deze 'fraudegevoelige' sectoren niet hoger is dan 200.000 euro. Bovendien mag zijn totale omzet (uit 'fraudegevoelige' en uit 'niet fraudegevoelige' sectoren samen) de grens van 1.000.000 euro niet overschrijden. OVERGANG. Vorige week hebben we al gezien dat de overgang van het stelsel van maandaangiften naar dat van kwartaalaangiften slechts één keer per jaar kan gebeuren. En, dat deze overgang in het nieuwe stelsel de voorafgaande toelating vanwege de BTW-administratie vereist. De overgang (van maand- naar kwartaalaangifte) kan slechts gebeuren bij het begin van het jaar dat volgt op de datum van het gemotiveerd verzoekschrift waarin aan de administratie toelating voor de overgang is gevraagd. Belangrijk om weten, is dat de overgang in de andere richting (van kwartaal- naar maandaangifte) vanaf volgend jaar anders geregeld is. Althans voor zover de overgang naar de maandaangifte verplicht is wegens het overschrijden van de grenzen (van - in de algemene regel - 1.000.000 euro, of van - voor de 'fraudegevoelige' sectoren - 200.000 euro). Wanneer de vooropgestelde grens op het gebied van omzet overschreden wordt, heeft deze overschrijding vandaag slechts tot gevolg dat men vanaf het daaropvolgende jaar maandaangiften (in plaats van kwartaalaangiften) moet indienen. In de nieuwe regeling wordt dit volledig anders. De verplichte overgang van kwartaal- naar maandaangiften zal voortaan gebeuren bij het verstrijken van het kalenderkwartaal waarin de grens wordt overschreden. Neem bijvoorbeeld iemand die vandaag kwartaalaangiften indient (omdat zijn omzet niet hoger is dan 500.000 euro. Stel dat hij in 2005 een zeer belangrijke omzetverhoging realiseert, waardoor zijn omzet de (nieuwe) grens van 1.000.000 euro overschrijdt. Volgens de bestaande regels zou hij dan pas vanaf 2006 moeten overstappen naar het stelsel van de maandaangevers. Volgens de nieuwe regels mag hij zo lang niet wachten. En moet hij al in de loop van het jaar overstappen naar het stelsel van de maandaangiften, zodra de jaargrens van 1.000.000 euro in een bepaald kwartaal wordt overschreden. Deze nieuwe regeling zal in een eerste periode weinig belang hebben voor BTW-plichtigen die in 'niet-fraudegevoelige' sectoren actief zijn. De grens waaronder zij kwartaalaangiften kunnen indienen, verdubbelt immers van 500.000 naar 1.000.000 euro. Waarschijnlijk zullen er dus niet veel kwartaalaangevers zijn die in 2005 de nieuwe grens zullen overschrijden. De nieuwe regeling zal echter wel onmiddellijk van groot belang zijn voor BTW-plichtigen die in de 'fraudegevoelige' sectoren actief zijn (gsm-verkopers, verkopers van computers enzovoort). Zij vliegen uit het stelsel van de kwartaalaangiften zodra hun jaaromzet (uit die sectoren) hoger is dan 200.000 euro. Verkopers van gsm's, computers enzovoort, zullen hun omzet dus nauwkeurig in het oog moeten houden. Zodra zij (vanaf begin volgend jaar) de jaargrens van 200.000 euro in gelijk welk kwartaal overschrijden, moeten zij vanaf het daaropvolgende kwartaal overstappen naar het stelsel van de maandaangiften. Jan Van Dyck Jan Van DyckDe verplichte overgang naar maandaangiften kan nu ook midden in het jaar plaatsvinden.