PIONIER.
...

PIONIER.Ook het Brussels Gewest is niet bang voor diepgaande veranderingen. Onze hoofdstad zette de beweging trouwens in, door lang vóór de andere gewesten te stemmen voor vereenvoudigde procedures en verkorte termijnen met het oog op een vergunning. Zoals in Wallonië moeten bedrijven zich ook hier schikken naar de opdeling van het grondgebied. In Brussel is er het Gewestelijk Bestemmingsplan ( GBP). Na afsluiting van de openbare enquête zal hierover binnenkort worden gestemd. Vanaf nu is het GBP het enige reglementaire referentie-instrument om het patrimonium te beheren en vergunningen te verlenen. Het is gebaseerd op een nauwgezet onderzoek van het terrein, waaruit bleek dat in het Brussels Hoofdstedelijk gewest momenteel 220.000 gebouwen in gebruik zijn. Het stelt de feitelijke toestand vast, waardoor tegenstrijdigheden die waren opgedoken bij het opstellen van het Gewestelijk Ontwikkelingsplan ( GeWop), konden worden weggewerkt. Bij zijn regelgeving heeft het Gewest de ontwikkeling van gemengde zones als één van zijn prioriteiten naar voren geschoven. Twee jaar geleden werden reeds nieuwe reglementeringen in die zin ingevoerd. Het was in het bijzonder de bedoeling de uitbreiding van sommige bedrijven te bevorderen die in stedelijke industriezones lagen en die daar wilden verder groeien.Naast het GeWop, is er nu ook het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan ( GeMop). De negentien gemeentes binnen het Gewest hebben de taak op gemeentelijk vlak een mini-GBP op te stellen. Dat moet rekening houden met de eigenlijke situatie binnen de gemeente in kwestie. We vermelden tot slot nog het bestaan van Bijzondere Bestemmingsplannen ( BBP). Zij dekken een gedeelte van het gemeentelijk grondgebied. Het gaat dan bijvoorbeeld om een wijk die een bijzondere bestemming heeft gekregen, denken we maar aan Espace Nord. Ook in het Brussels Gewest zijn de procedures om een bouwvergunning te krijgen verkort en vereenvoudigd. Vandaag duurt een aanvraag tussen de 45 en 120 dagen, naargelang van de kenmerken van het project. Wordt de maximumduur niet nageleefd, dan mag de aanvrager dit rechtstreeks melden aan het Gewest dat een uitspraak zal doen.Ook de milieuvergunning zal een grondige gedaanteverwisseling ondergaan. Ook die moet in de toekomst rechtstreeks bij de gemeente worden aangevraagd. Dankzij deze aanpak wordt het concept van enige gesprekspartner concreet, wat de stappen die de aanvrager moet ondernemen aanzienlijk vereenvoudigt.In de meeste gevallen lijken de gemeentes open te staan voor de vestiging van bedrijven. Om allerhande problemen op te vangen, beschikken grote bedrijven naar het voorbeeld van Smithkline Beecham toch vaak over een cel die belast is met het regelen van alle problemen betreffende ruimtelijke ordening. Die worden des te groter als een bedrijf zijn activiteiten uitoefent op het grondgebied van de drie Gewesten. VP