De beelden en de stem van de reclamespot laten er geen twijfel over bestaan: multinationals zijn gangsters. Op radio en televisie krijgt u, mee dankzij overheidsgeld, deze propaganda te horen van 11.11.11, de koepelorganisatie van de Belgische ontwikkelings-ngo's (zie Opinie, blz. 143). De inkomensstroom van 11.11.11 bedroeg in 2001 - een representatief jaar - 22 miljoen euro. Daarvan was één vierde aangebracht door de jaarlijkse publieksactie en drie vierde door belastinggeld, dus de overheid.
...

De beelden en de stem van de reclamespot laten er geen twijfel over bestaan: multinationals zijn gangsters. Op radio en televisie krijgt u, mee dankzij overheidsgeld, deze propaganda te horen van 11.11.11, de koepelorganisatie van de Belgische ontwikkelings-ngo's (zie Opinie, blz. 143). De inkomensstroom van 11.11.11 bedroeg in 2001 - een representatief jaar - 22 miljoen euro. Daarvan was één vierde aangebracht door de jaarlijkse publieksactie en drie vierde door belastinggeld, dus de overheid. Hoe reageren het Verbond van Belgische Ondernemingen, het Vlaams Economisch Verbond, de zelfstandigenorganisatie Unizo en de Boerenbond op de campagne van 11.11.11? LUC VANSTEENKISTE (VOORZITTER VBO). "IK ONDERSCHRIJF TEN GRONDE DE AANKLACHT VAN 11.11.11 TEGEN DE GROTE KLOOF TUSSEN ARM EN RIJK. DAT 11.11.11 DIT OP EEN VISUEEL ATTRACTIEVE MANIER IN BEELD WIL BRENGEN, KAN IK OOK BEGRIJPEN. WAAR IK ECHTER ERNSTIGE BEDENKINGEN BIJ HEB, IS DAT OPNIEUW DE BEDRIJVEN - EN MEER IN HET BIJZONDER DE MULTINATIONALS - ALS GROTE SCHULDIGEN WORDEN OPGEVOERD. WAAROM VISEERT 11.11.11 NIET DE DICTATORIALE REGIMES DIE VAAK OVER DIE ARME LANDEN HEERSEN? WAAROM VISEERT DE ORGANISATIE NIET DE POLITIEKE OVERHEDEN DIE VAAK EEN OOGJE DICHTKNIJPEN ALS ER ZICH EEN MENSELIJKE TRAGEDIE IN BIJVOORBEELD SOMALIë AFSPEELT?" PIETER TIMMERMANS (DIRECTEUR SOCIALE ZAKEN VBO). "EENS TE MEER WORDT ONDERNEMEN GEASSOCIEERD MET UITBUITING, AFPERSING EN MISBRUIKEN. NOCHTANS BESTEDEN HEEL WAT MULTINATIONALS AANDACHT AAN MENSENRECHTEN, ETHISCH ONDERNEMEN OF DUURZAME ECONOMIE. ONDERNEMINGEN ZOUDEN EEN BONDGENOOT KUNNEN ZIJN VAN 11.11.11." VANSTEENKISTE. "DE INDRUK WEKKEN DAT "HET ALLEMAAL BETER ZOU GAAN IN DE DERDE WERELD ALS DE MULTINATIONALS ZICH WAT BETER ZOUDEN GEDRAGEN" ROEPT VRAGEN OP. DE PLAATSELIJKE GEWOONTEN EN CULTUREN ZIJN VAAK HARDNEKKIGER TEGENSTANDERS VAN ONTWIKKELING DAN DE MULTINATIONALS." JEF ROOS (VOORZITTER VEV). "GOED IS DAT DE ARMOEDEKLOOF TUSSEN NOORD EN ZUID AAN DE KAAK WORDT GESTELD. IK KAN OOK BEGRIJPEN DAT EEN ORGANISATIE OP DE URGENTIE VAN DIE PROBLEMATIEK WIJST. SLECHT IS ECHTER DAT DIT GEBEURT MET EEN SIMPLISTISCHE BOODSCHAP DIE ZICH BEDIENT VAN POPULISTISCHE RETORIEK. RECLAMESPOTS OVER DERGELIJKE COMPLEXE PROBLEMEN VERGLIJDEN VAAK IN HALVE WAARHEDEN. 11.11.11 BEDIENT ZICH HIER VAN EEN SOORT DONKERE EN ONHEILSPELLENDE PROPAGANDA DIE DE EIGEN REPUTATIE VAN DE DRUKKINGSGROEP MOET VEILIGSTELLEN. EN PROPAGANDA VERDRAAIT DE WERKELIJKHEID. IN DIE ZIN ZIT 11.11.11 MET HAAR CAMPAGNE NAGENOEG OP DEZELFDE LIJN ALS DE PRAKTIJK DIE ZE AANKLAAGT." KRIS PEETERS (GEDELEGEERD BESTUURDER UNIZO). "ONTWIKKELINGSHULP IS BIJ UITSTEK GEBAAT MET TRADE NOT AID. EEN ECONOMISCHE ONTWIKKELING OP GANG BRENGEN DIE TEN GOEDE KOMT VAN HET ONTVANGENDE LAND VERONDERSTELT EEN MULTIDIMENSIONALE AANPAK. 11.11.11 HANDELT DIT JAAR ERG EENZIJDIG EN ONVOLLEDIG. DE ORGANISATIE VERGROOT ééN DEEL VAN DE ANALYSE UIT. SLECHTS IN DE MATE DAT MULTINATIONALE ONDERNEMINGEN EEN AANTAL REGELS AAN HUN LAARS LAPPEN, IS KRITIEK OP HAAR PLAATS. HET WAS EERLIJKER EN BILLIJKER GEWEEST OM CONCRETE VOORBEELDEN TE GEVEN IN PLAATS VAN GROVE VERALGEMENINGEN. EN NOG BETER WAS EEN POSITIEVE ACTIE GEWEEST. UNIZO STEUNT VIA HAAR ONTWIKKELINGSORGANISATIE FORM DE ONDERNEMINGSZIN EN DE ECONOMISCHE VAARDIGHEID IN DE DERDE WERELD. DAT GEBEURT VIA KREDIETVERSCHAFFING, VIA VORMING EN STREEKONTWIKKELING DIE WE MET DE LOKALE ONDERNEMERS EN OVERHEID OPBOUWEN." NOëL DEVISCH (VOORZITTER BOERENBOND). "DE INVLOED VAN MULTINATIONALS IN DE DERDE WERELD IS EEN RELEVANT THEMA. BIJ ONZE COLLEGA-LANDBOUWORGANISATIES IN DE ONTWIKKELINGSLANDEN LEEFT EEN GROTE BEZORGDHEID EN EEN GEVOEL VAN MACHTELOOSHEID TEN AANZIEN VAN DE MONOPOLIES VAN DE OPKOPERS EN VERWERKERS VAN LANDBOUWPRODUCTEN EN DE MULTINATIONALE AGROCONCERNS. JE KAN NIET OVER ARMOEDEBESTRIJDING PRATEN ZONDER HIERAAN AANDACHT TE BESTEDEN. FOUT VIND IK DAT 11.11.11 WEL EEN RELEVANTE VERANTWOORDELIJKE AANDUIDT - "SOMMIGE MULTINATIONALS" - MAAR AL BIJ AL ZEER OPPERVLAKKIG BLIJFT. NIET HET BESTAAN VAN MULTINATIONALS IS ONGEZOND, WEL HET FEIT DAT ER GEEN GEZONDE CONCURRENTIE MEER IS, EN DAT VRAAG EN AANBOD NIET LANGER BEPALEN WAT ER OP DE MARKTEN VOOR SUIKER, GRANEN EN KOFFIE GEBEURT. STREVEN NAAR WINST OP ZICH IS NIET VERKEERD, OP VOORWAARDE DAT DE ARBEIDSVOORWAARDEN FAIR ZIJN EN ER CONCURRENTIE IS. DE DRIE EISEN VAN 11.11.11 LIJKEN ME NIET DE MEEST RELEVANTE. IK VIND HET BEëINDIGEN VAN GEWAPENDE CONFLICTEN, MEER RECHTSZEKERHEID, BETER BESTUUR, GOEDE INFRASTRUCTUUR, MAAR VOORAL EEN GOED LANDBOUWBELEID VEEL STEEKHOUDENDER VOOR DE ARMOEDEBESTRIJDING." ROOS. "NATUURLIJK. IN DE PUBLIEKE OPINIE IS HET POPULAIR OM ONDERNEMINGEN AF TE DOEN ALS VERVUILERS, ALS DE OORZAAK VOOR ALLES WAT SLECHT GAAT IN DE WERELD. SOMMIGE ONDERNEMINGEN ZIJN OVER DE SCHREEF GEGAAN, MAAR DAT IS GEEN REDEN OM ALLE MULTINATIONALS OVER DEZELFDE KAM TE SCHEREN. ONDERNEMINGEN WORDEN GELEID DOOR MENSEN EN DIE ZIJN ZELDEN PERFECT. MAAR DAT GELDT VOOR ALLE GELEDINGEN VAN DE SAMENLEVING. ONDERNEMINGEN ALS HET ABSOLUTE KWAAD BESTEMPELEN IS NONSENS. DUURZAAM ONDERNEMEN IS EEN KWESTIE VAN MENSELIJK HANDELEN EN JE UITERSTE BEST DOEN." PHILIPPE MUYTERS (GEDELEGEERD BESTUURDER VEV). "11.11.11 MOET BESEFFEN DAT DE WELVAART EN HET WELZIJN IN EEN SAMENLEVING GECREëERD WORDEN DOOR ONDERNEMINGEN DIE WERKGELEGENHEID SCHEPPEN EN DOOR MEDEWERKERS DIE MET HUN TALENT EN INZET DE GROEI VAN DE ONDERNEMING SCHRAGEN. DANKZIJ DIT WERK KUNNEN ZE OOK ZELF EEN HOOG WELZIJN BEREIKEN. EEN GROEIENDE ECONOMIE IS EEN VOEDINGSBODEM VOOR MEER SOLIDARITEIT. INDIEN ER GEEN ONDERNEMINGEN ZOUDEN ZIJN, DAN WAS ER DUS OOK GEEN 11.11.11. ER IS DUS NIET MINDER INTERNATIONALE ECONOMIE NODIG, MAAR MEER INTERNATIONALE ECONOMIE - MéT RESPECT VOOR HET LOKALE. ALLEEN OP DIE MANIER WORDT MEER INTERNATIONALE SOLIDARITEIT MOGELIJK." PEETERS. "DEZE CAMPAGNE HEEFT EEN NEGATIEVE AFSTRALING OP ALLE ONDERNEMERS, DUS OOK OP DE KMO'S." DEVISCH. "IK DENK DAAR ANDERS OVER. WAT IN HET NIEUWS KOMT OVER WAPENVERKOPEN AAN ONTWIKKELINGSLANDEN OF DE UITVOER VAN GOUD EN DIAMANT UIT CENTRAAL-AFRIKA, ZAL DE ONDERNEMINGSREPUTATIE VEEL MEER BESCHADIGEN. WEL VIND IK DAT 11.11.11 BIJ EEN DERGELIJKE CAMPAGNE OOK HET POSITIEVE EN DE NOODZAAK VAN HET ONDERNEMERSCHAP IN DE ONTWIKKELINGSLANDEN HAD KUNNEN BEKLEMTONEN." ROOS. "IK KAN DIT NIET ETHISCH NOEMEN VAN 11.11.11. OOK DE GOED MENENDE SYMPATHISANT ZIET ZIJN VRIJWILLIGE BIJDRAGE GEBRUIKEN VOOR EEN MISLEIDENDE EN EENZIJDIGE BOODSCHAP." PEETERS. "NU OOK DE VAKBONDEN SEDERT KORT VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING BELASTINGGELD ONTVANGEN, IS EEN DISCUSSIE OVER DE AANWENDING VAN DIE PUBLIEKE MIDDELEN AANGEWEZEN." DEVISCH. "GEMEENSCHAPSGELD VOOR DE CAMPAGNES VAN 11.11.11 MAG. DGIS, DE BETROKKEN ADMINISTRATIE, KAN DE VOORSTELLEN VAN 11.11.11 WEIGEREN. IK VIND WEL DAT OOK ANDERE ACTOREN, ZOALS HET BEDRIJFSLEVEN EN DE SOCIALE ORGANISATIES, EEN ROL OP TE NEMEN HEBBEN OP INTERNATIONAAL VLAK, NAAST DE KLASSIEKE WERELD VAN DE NGO'S DIE DOOR 11.11.11 WORDT VERTEGENWOORDIGD. DE OVERHEID MOET DIE ORGANISATIES VAN HET MIDDENVELD MEER STIMULEREN. DAT GEBEURT AL IN ANDERE LANDEN, BIJVOORBEELD NEDERLAND." Frans Crols "Eens te meer wordt ondernemen geassocieerd met uitbuiting, afpersing en misbruiken."