De Kinderclubs bieden een oplossing voor de hoge werkloosheid en de vaak ontoereikende kinderopvang in de Kempen.
...

De Kinderclubs bieden een oplossing voor de hoge werkloosheid en de vaak ontoereikende kinderopvang in de Kempen. Meer dan ooit is er nood aan permanente opvang van kinderen. De Kempense Initiatieven Kinderopvang vzw (Kiko), in juli 1992 gegroeid uit het Strategisch Plan Kempen, telt op dit ogenblik acht Kinderclubs in evenveel gemeenten. Nog eens vijf projecten zijn in volle voorbereiding. Laaggeschoolde begeleidsters, die moeten slagen in een door de VDAB georganiseerde beroepsopleiding, staan er in voor de opvang van kinderen tussen 2,5 en 12 jaar. Van bij de aanvang was duidelijk dat alleen een goede samenwerking met de gemeentebesturen de succesvolle werking van de verschillende lokale projecten kon garanderen. Niet alleen neemt het gemeentebestuur in samenspraak met het OCMW het eigenlijke initiatief tot het opstarten van een Kinderclub binnen de gemeente, ook voor vervoer wordt zoveel mogelijk een beroep gedaan op al bestaande faciliteiten. De twee regionale coördinatoren die instaan voor de algemene organisatie, Linda Stijnen en Marie-Paul Bergen, geven hun advies over een dossier dat door de gemeente en het OCMW is opgesteld. Dat dossier wordt nadien doorgespeeld naar het ministerie van Tewerkstelling. "Het probleem is dat onze financiële middelen nog uit verschillende potjes komen. Voor de betaling van de 57 halftijdse begeleidsters kunnen we een beroep doen op subsidiëring door het ministerie van Tewerkstelling, in de vorm van weerwerk-gesco's. Toch dekt deze premie de volledige loonkosten niet, zodat de gemeente jaarlijks nog 110.000 frank moet opleggen," zegt Linda Stijnen. De lokale coördinatoren, die de dagelijkse verantwoordelijkheid over een project dragen, kunnen terugvallen op een federaal fonds. Ook hier komt de gemeente jaarlijks tussen voor een bedrag van 80.000 frank. Investeringen en infrastructuurkosten, die integraal terechtkomen op de schouders van de gemeentebesturen, verschillen sterk naargelang van de grootte van het project. Locaties die behoren tot het eigen patrimonium slorpen vanzelfsprekend minder geld op dan lokalen die moeten worden gehuurd. Zo kan de huurkost van een project in een grote gemeente met vier locaties, waarin voorzieningen voor alle leeftijden aanwezig moeten zijn, al snel oplopen tot 500.000 frank per jaar. Om de dagelijkse werking van de zeven Kinderclubs, die samen zorgen voor de opvang van 3050 kinderen, te kunnen garanderen, betalen de ouders een bijdrage van 20 frank per halfuur, met een maximum van 125 frank voor een halve en 250 frank voor een volledige dag. Deze bedragen zullen wellicht nog dit jaar licht worden aangepast volgens de nieuwe richtlijnen die zijn opgenomen in een systeem van regelgeving voor buitenschoolse kinderopvang. LINDA STIJNEN (KIKO VZW) De financiering is te complex.