Het verzet (tegen goedkope jobs) is groot in Europa uit vrees voor veranderingen die zouden leiden tot een economie op haar Amerikaans : armoede, criminaliteit en jobs voor laaggeschoolden. Maar dit zal niet gebeuren in Europa, omdat wat de meesten erover denken feitelijk ook niet het geval is in de VS. Onmiskenbaar kampen de VS met ernstige, onopgeloste sociale problemen, maar die werden niet veroorzaakt door het economisch systeem. Tussen 1990 en 1995 werden netto 2 miljoen nieuwe banen gecreëerd in de dienstenindustrie. In 80 % van de gevallen wordt een groter loon uitbetaald dan het minimumloon. Een recent onderzoek van de Luxembourg Income Study group toont dat in de VS minder absolute armoede (dit is 50 % minder inkomsten dan het landgemiddelde) heerst dan in een aantal Europese landen. Naar koopkracht gemeten volgens dezelfde criteria, blijkt dat in de VS 18,4 % van de bevolking onder de armoedegrens leeft, tegen 20,4 % in Frankrijk en 18,6 % in Duitsland.
...

Het verzet (tegen goedkope jobs) is groot in Europa uit vrees voor veranderingen die zouden leiden tot een economie op haar Amerikaans : armoede, criminaliteit en jobs voor laaggeschoolden. Maar dit zal niet gebeuren in Europa, omdat wat de meesten erover denken feitelijk ook niet het geval is in de VS. Onmiskenbaar kampen de VS met ernstige, onopgeloste sociale problemen, maar die werden niet veroorzaakt door het economisch systeem. Tussen 1990 en 1995 werden netto 2 miljoen nieuwe banen gecreëerd in de dienstenindustrie. In 80 % van de gevallen wordt een groter loon uitbetaald dan het minimumloon. Een recent onderzoek van de Luxembourg Income Study group toont dat in de VS minder absolute armoede (dit is 50 % minder inkomsten dan het landgemiddelde) heerst dan in een aantal Europese landen. Naar koopkracht gemeten volgens dezelfde criteria, blijkt dat in de VS 18,4 % van de bevolking onder de armoedegrens leeft, tegen 20,4 % in Frankrijk en 18,6 % in Duitsland. ( Bill Lewis, directeur van het McKinsey Global Institute in Washington, in The European Wall Street Journal van 14 maart) Zelfs de povere toename van de tewerkstelling in Europa tijdens de voorbije twintig jaar is kunstmatig, omdat er nauwelijks sprake is van een banengroei in de privé-sector. Wat er aan jobs is bijgekomen, komt op rekening van hoofdzakelijk staatsbedrijven of overheidsinstellingen die allemaal al overbemand waren. In de VS en Groot-Brittannië daarentegen zijn zowat alle nieuwe banen ontstaan in privé-bedrijven, vooral starters. Die toestand kan verder verslechteren nu Europa de strijd aanbindt tegen overheidstekorten om tegen 1999 tegemoet te komen aan de 3 %-norm van Het Verdrag van Maastricht. Dat zal grotendeels gebeuren via creatieve knepen in de boekhouding, maar de druk om jobs weg te snijden in verlieslatende overheidsbedrijven zal aanhouden. ( Gary S. Becker, Nobelprijswinnaar Economie '92 en professor aan University of Chicago, in Business Week van 17 maart) De Europese Commissie zal onder toenemende druk komen van twee krachten. De eerste komt van de ondernemers. Zoals blijkt uit het geval- Renault, passen deze zich sneller dan de politici aan aan de globalisering van de economie ; daarbij doen ze precies wat de eenheidsmarkt aanmoedigt : Europa beschouwen als één groot gebied, waarbij de productie over de grenzen heen wordt gerationaliseerd. Die globalisering zal druk blijven uitoefenen op managers in Europa. De tweede druk voor marktvrijheid is, paradoxaal, de nachtmerrie van alle eurosceptici : de eenheidsmunt. Sir Leon Brittan, commissaris voor Buitenlandse Handel, windt er geen doekjes om : "De Europese munt dwingt de Europese landen tot het voeren van een Thatcheristisch beleid." Regeringen die zich jarenlang tegen een dergelijk beleid verzetten, volgen het nu in naam van Maastricht. ( The Economist van 15 maart) Europa telt zeven belangrijke autoconstructeurs, waarvan er over tien jaar maar vijf zullen overblijven. Met minder dan 400.000 wagens per jaar zal Volvo ongetwijfeld verdwijnen als een onafhankelijke autobouwer. Renault zal in het huwelijksbootje moeten treden, met Fiat, Mercedes of BMW ? Zal PSA twee merken in stand kunnen houden die elkaar rechtstreeks beconcurreren, zoals de Peugeot 106 en de Citroën Saxo ? Beide merken worden bestraft door hun beperkte internationale reikwijdte. ( Christian Feuillette van Bossard Consultants in Le Nouvel Economiste van 14 maart) Een versnelde 24-uurs economie is in aantocht. Blijkbaar willen we als consument allerlei vormen van dienstverlening op tijdstippen en met snelheden die we als producent en werknemer minder kunnen waarderen. Het consumentenbelang staat terecht centraal in een diensteneconomie en het interessante gegeven is dat de gecollectiviseerde werknemers- en producentenbelangen uit het industriële tijdperk in deze ontwikkelingen een paradoxale rol spelen. Korter werken roept een grote vraag op naar dienstverlening en recreatie op ongebruikelijke tijdstippen ; meer besteedbaar inkomen doet de vraag naar nieuwe en snelle dienstverlening toenemen. Waarom is de kapper open op zaterdag en de tandarts niet ? Waarom is Albert Hein open op zaterdag en het ziekenhuis niet ? Waarom sluit de crèche om 18.00 uur als het bedrijf tot 20.00 uur open is ? ( Joep Bolweg, directielid van Berenschot bv in De Volkskrant van 15 maart) Nederland is een alternatief voor het Rijnlandmodel. Nederland is een van de weinige landen waar jarenlang met succes een inkomenspolitiek is gevoerd. Nederland is mijn referentiemodel, gebaseerd op een open markteconomie, staatsinterventie waar nodig en een diepgaande overlegstructuur die uitgaat van de verantwoordelijkheid van sociale partners. ( Gewezen voorzitter van de Europese Commissie Jacques Delors in NRC Handelsblad van 14 maart) De Amerikanen maken geen geheim van hun verzamelwoede voor buitenlandse spitstechnologie. Vier jaar geleden noemde de toenmalige CIA-chef James Woolsey de economische spionage al het heetste thema van onze tijd. Het Amerikaanse ministerie van Economie richtte een War Room op die uit heel de wereld informatie van de geheime dienst over mogelijke rivalen verzamelt. De CIA huurde contactpersonen in die vertrouwelijke documenten leveren uit ministeries en ondernemingen. In 1995 meldden VS-president Bill Clinton en CIA-chef Woolsey dat dankzij de CIA de Amerikaanse economie miljardencontracten heeft binnengerijfd. Met zulke cowboymethoden maakt men zich weinig geliefd. ( Redacteur Peter Gruber in Focus Magazine van 17 maart) Lange tijd is in lidstaten van de EU gepleit voor een multiculturele samenleving uitgaande van een sterke relativering van eigen cultuur en geschiedenis. Het multiculturalisme diende als concept om de grote toestroom van vreemdelingen min of meer te kunnen integreren in de westerse samenlevingen. Vandaag wordt duidelijk dat dit concept meer kwaad dan goed heeft gedaan. Door zijn wazigheid heeft het nieuwkomers niet geconfronteerd met een duidelijk eisenpakket, zomin als het de oorspronkelijke inwoners uitdaagde de kernnormen en -waarden van de eigen cultuur te formuleren en uit te dragen. Het resultaat is dat grote groepen mensen nu langs elkaar leven en dat potentiële conflictpunten niet tijdig onderkend kunnen worden. ( Columnist Pim Fortuyn in Elsevier van 15 maart) Plantu in Le Monde, 9 maart