ATLANTISCHE GEMEENSCHAP IS NOODZAAK.
...

ATLANTISCHE GEMEENSCHAP IS NOODZAAK.Lady Margaret Thatcher sprak de centrale rede uit op het Eerste Congres van Praag, The New Atlantic Initiative. Met Churchilliaanse welsprekendheid pleitte ze tegen de zelfbegoocheling van een Europa zonder natie-staten en los van de VS : "Wij wonnen de grote slag in de Koude Oorlog, maar waakzaamheid en machtsvorming blijven geboden of we verspelen de resultaten van deze overwinning. Dit congres moet die zingeving opnieuw vatten en kleden in praktische actie. Dit wordt vandaag niet algemeen aanvaard. Irving Kristol heeft geschreven : "Geen moderne natie heeft ooit een buitenlandbeleid ontworpen, dat aanvaardbaar was voor zijn intellectuelen." Dit was zo tijdens de Koude Oorlog, dit is zo vandaag. Hoe vaak hebben we de jongste jaren al moeten horen dat het Westen een constructie was van de Koude Oorlog en inhoudsloos geworden is door het einde van een bipolaire wereld." Internationale instituten kunnen niet zoals de brave halzen denken de vrede bewaren, dat kan enkel gebeuren door allianties van sterke natie-staten, aldus de Britse politica : "De Verenigde Naties, de Wereldbank, noch de Europese Unie wierpen het communisme omver. Een verenigd Westen, onder de leiding van de Amerikanen en met de steun van moedige dissidenten in het Oosten, verdreef het communisme. Het communisme begon met terreur en massamoorden en eindigde in venijnige corruptie, ondoelmatigheid, het verlies van elke sociale verfijning en de overwinning van het egoïsme. In Rusland dreigt een nieuwe regering te ontstaan die opnieuw de communistische economie zal combineren met een imperialistisch buitenlandbeleid."De Amerikaanse beschaving anti-ethisch en tegengesteld aan de Europese beschaving noemen, is slechte geschiedenis en nog slechtere politiek, voor Lady Thatcher : "De Amerikaanse beschaving begon haar leven als een tak van de Engelse eik. De VS zijn vandaag het centrum van de Engelstalige beschaving met culturele en etnische banden naar elk Europees land. Amerika is een Europese macht en dat moet zo blijven."Is Margaret Thatcher contra de hele waaier van de Europese eenwording ? Ze nuanceert : "Sommige van de mindere dromen van de Europese militanten zijn goed. De verzoening tussen de erfvijanden Frankrijk en Duitsland, bijvoorbeeld, de hervereniging van de landen langs de beide zijden van het IJzeren Gordijn en de Grote Europese Markt. Maar het Europese federale project, dat in de hoofden zat van zijn architecten en slechts in de jongste jaren openlijk naar buiten komt, is naar waarheid een nachtmerrie. De evolutie naar een Europese superstaat met een eigen regering, eigen wetten, een eigen munt, een eigen burgerschap zal geen enkele van de oogmerken bereiken die zijn sympathisanten langs de beide zijden van de Atlantische Oceaan daarvoor opeisen. Als hij tot stand zou komen, zou er een andere grootmacht ontstaan gelijk of bijna gelijk in economische macht aan de VS. Denkt men dat zo'n macht niet snel een rivaal zou worden van de VS ? Dat ze geleidelijk aan verschillende belangen zou ontdekken dan deze van de VS ? Dat ze niet stapsgewijze zou opschuiven naar een aparte publieke filosofie een die minder liberaal en meer etatistisch zal zijn ? En dat ze niet op termijn een eigen militaire macht zou trachten op te bouwen, gescheiden van de Amerikaanse macht ? Als het Nieuwe Europa deze wegen niet zou inslaan, dan zou het de eerste grootmacht in de geschiedenis zijn die haar onafhankelijke rol afzweert."De veiligheidsdreiging is de jongste jaren veranderd. De wereld is wispelturiger geworden en niet enkel door de zogenaamde rugzak-atoomwapens. Lady Thatcher : "Er is meer en gevaarlijker, vandaag opereren roversstaten die ongecontroleerd atomaire, chemische en biologische wapens produceren. De Noord-Koreanen ontwikkelden raketten die te koop worden aangeboden via postordercatalogi. Als die wapens in de handen komen van staten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika dan liggen alle hoofdsteden van Europa binnen hun reikwijdte. Wij zullen dan geconfronteerd worden met de mogelijkheid waar we niet op voorbereid zijn van een aanval op een westerse stad met duizenden doden als gevolg. Ik heb het niet enkel over hun werkelijke inzet, ook de afdreiging met dergelijke wapens moet ons bekommeren. Zouden wij opgetreden zijn tegen kolonel Kaddaffi in 1986 als hij raketten op het hart van Londen, Parijs en Bonn gericht had ?" LADY MARGARET THATCHER De Verenigde Naties, de Wereldbank, noch de Europese Unie hebben Centraal- en Oost-Europa bevrijd. Een verenigd Westen, onder de leiding van de Amerikanen en met de steun van moedige dissidenten in het Oosten, verdreef het communis