MANAGEMENT
...

MANAGEMENTVerbeterteams zijn niet nieuw. In een tijd waar het propageren van de klantgerichte organizatie alsmaar terrein wint, genieten ze wel steeds meer belangstelling. Helaas gaapt er een brede kloof tussen teorie en praktijk. Een verbeterteam opstellen, betekent nog niet dat het behoorlijk funktioneert. De Nederlandse auteurs Marja Jeanson en Rembrandt Zegers wijten het euvel aan het vastkleven aan een standaardbegrip. Ze betogen dat enkel een op de organizatie en kultuur afgestemd team vruchten afwerpt. Met Verbeterteams op maat willen ze daarvoor een praktijkgericht zakboekje afleveren, dat zijn doelstelling helder en beknopt waarmaakt.Marja Jeanson & Rembrandt Zegers, Verbeterteams op maat. Kluwer Bedrijfswetenschappen, 96 blz., 695 fr. LANDBOUWVan oktober 1992 tot 1994 liep het onderzoeksprojekt Biotechnologie en duurzame landbouw Verwachte effekten en rol van de overheid. Het maakt deel uit van het Vlaams Aktieprogramma Biotechnologie, waarmee de Vlaamse regering de ontwikkeling van biotechnologie wil aanmoedigen. Met dit onderzoek, uitgevoerd door de KU-Leuven, tracht de overheid de maatschappelijke effekten in beeld te krijgen en zo nodig maatregelen te treffen. Die worden ook expliciet gevraagd. Nu speelt de biotechnologie in het voordeel van de industriële en niet van de duurzame landbouw. Kortom, een pleidooi voor een beter gerichte landbouwsteun ?Liliane Driesen & Hannelore Beerlandt, Biotechnologie en duurzame landbouw. Universitaire Pers Leuven, 211 blz., 950 fr. KULTURENDe UNO riep 1995-2004 uit tot Decennium van de Inheemse Volkeren. Meteen viel de cynische opmerking dat het anno 2004 moeilijk wordt nog een autentieke kultuur van deze volkeren te vinden. Het is buigen of barsten : integreren in de dominante kultuur of uitsterven. In Voices of the Earth wordt de problematiek schrijnend, hard maar integer behandeld (met oog voor ekonomische rechten). De inheemsen komen ook zelf aan bod, net als in Waarom neemt u met geweld wat u met liefde kunt krijgen ? Daar wordt de Amerikaanse historie verteld vanuit Indianen-perspektief.Leo van der Vlist (red), Voices of the Earth. NCIP/IB/Jan van Arkel, 336 blz., 990 fr. Peter Nabokov (red), Waarom neemt u met geweld wat u met liefde kunt krijgen ? Contact, 333 blz., 995 fr.MANAGEMENT DIENSTVAARDIGEind 1987 verscheen het vaak geciteerde Kwaliteit in Diensten. Dat boek diende als hoeksteen voor de recente herwerking en toevoeging Kwaliteit van Dienstverlening. Een aanrader.Van het befaamde duo Peeters en Waterman kregen we het7 S-model, dat de faktoren voor suksesvol ondernemen aangeeft. In Kwaliteit van dienstverlening vullen de Nederlanders Boomsma (direkteur BB&H Consultancy) en van Borrendam (22 jaar lang hoofd Kwaliteitszorg KLM) dat koncept aan met het 7 M-model. Het schuift de basiselementen naar voor die leiden tot kwaliteitsmanagement. De markt vormt het startblok. De wensen en behoeften worden vertaald in normen en specifikaties. Op de tweede plaats staat de mentaliteit, het kwaliteitsbewustzijn. Daarna komen de metingen. Onder het motto meten is weten wordt de kwaliteitsboekhouding opgebouwd en metikuleus bijgehouden. De volgende M staat voor medewerkers. Zowel de front-office (die in kontakt staat met de klant) als de back-office moeten doordesemd zijn van de juiste attitude. Uiteraard hangt ook de motivatie daarmee samen. Op een zesde plaats prijkt management. Kwaliteitszorg begint bij het management, zo poneren de auteurs : "Te vaak zien we dat het management wel het startschot geeft voor een kwaliteitsprogramma, maar dat de wedstrijd wordt overgelaten aan de medewerkers. " Managers moeten ook de zevende M kneden : de metoden. Hierbij belanden we bij een brede waaier van instrumenten, technieken en koncepten, van statistieken tot Kaizen en re-engineering.Het 7 M-model fungeert als kern van het boek, dat zijn verdienste vooral ontleent aan het transponeren van kwaliteitsbegrippen uit de produktiewereld naar de dienstverlening. Dat die transpositie niet altijd van een leien dakje loopt, leiden ze onder meer af uit de vele problemen die dienstverleners krijgen met Iso-normen. Voor het overige komen organizatorische perikelen, motivering en interne marketing aan bod. Zelfs de randvoorwaarden, zoals informatieverstrekking, worden niet over het hoofd gezien. Zo ontstaat een handleiding die veeleer als een algemene leidraad dan als een kant-en-klaar kookboek te hanteren valt.LUC DE DECKERKORT GEBOEKTBoomsma & van Borrendam, Kwaliteit van dienstverlening. Kluwer Bedrijfswetenschappen, 259 blz., 1395 fr.RELIGIE.Beatrijs. Prometheus/Bert Bakker, 112 blz. Willem Wilmink levert fraaie nieuwe vertaling van het bekende middeleeuwse Maria-mirakel. Niet zo naïef voor wie graag tussen de verzen leest. Prachtig Paasgeschenk.REIZEN.Stergids Londen door David Piper. Agon, 478 blz., 1199 fr. Eindelijk de juiste kombinatie tussen leidraad en diepere achtergrondinfo. Graaft voorbij de clichés.METEN.Weet wat je meet door Rolf Muijlwijk. Aramith, 104 blz., 499 fr. Meer dan 20 onderhoudende verhalen over allerlei aspekten van het meten. Even leuk als leerzaam.