De vakbond ACV stelde vorige week de invoering voor van een algemene sociale bijdrage. Deze algemene bijdrage is een belasting op alle bruto-inkomsten. En 'alle' mag letterlijk worden genomen: werknemers, zelfstandigen, niet-actieven en vennootschappen moeten betalen.
...

De vakbond ACV stelde vorige week de invoering voor van een algemene sociale bijdrage. Deze algemene bijdrage is een belasting op alle bruto-inkomsten. En 'alle' mag letterlijk worden genomen: werknemers, zelfstandigen, niet-actieven en vennootschappen moeten betalen. Steeds minder werkenden en steeds meer lastenverlagingen hollen de inkomsten van de sociale zekerheid uit. Bijdragen op loon worden een steeds minder vanzelfsprekende financieringswijze. Rudy Demotte ( PS), minister van Sociale Zaken, heeft aan de sociale partners gevraagd voorstellen te doen voor een andere soort financiering. Het ACV wil de ziekteverzekering en de kinderbijslag - de twee takken uit de sociale zekerheid die niet arbeidsgebonden zijn - uit het systeem lichten en financieren met algemene fiscale middelen: de huidige overheidssubsidie, de huidige alternatieve financiering en de nieuwe algemene sociale bijdrage. De christelijke vakbond verrast met een erg hoge bijdrage van 7,5 %. Inkomsten beneden 18.750 euro blijven wel buiten schot. De algemene sociale bijdrage is geen extra belasting en komt in de plaats van een aantal belastingen die worden afgeschaft: de bijzondere sociale bijdrage op lonen en de solidariteitsinhouding op pensioenen. Verder wil het ACV de werkgeversbijdragen verminderen door de loonmatigingsbijdrage van 7,47 % af te schaffen, volgens hen goed voor 3,2 miljard euro. Ook de werknemers mogen profiteren met 4 % minder sociale bijdragen, goed voor 3,25 miljard euro. Het ACV vergist zich echter. De RSZ-boekhouding is erg verwarrend, maar de loonmatigingsbijdrage is goed voor 4,24 miljard euro (zie de Trends-website voor de berekening). Gevraagd om commentaar liet Gilbert De Swert, hoofd van de ACV-studiedienst, weten dat als dit klopt, hij het plan opnieuw moet bekijken. De filosofie van het ACV is immers dat de vermindering voor de werkgevers even groot moet zijn als voor de werknemers. Dus ofwel wordt niet de volledige loonmatigingsbijdrage afgeschaft, ofwel moeten de persoonlijke sociale bijdragen van de werknemers meer zakken. Maar in dat laatste geval moet ook de algemene sociale bijdrage (die de verminderingen moet compenseren) stijgen. Afwachten dus. Wat zal die algemene sociale bijdrage betekenen voor de bedrijven? Trends maakte de berekening op basis van de Trends Top 100.000. Die 100.000 bedrijven zullen, rekening houdend met de vrijstelling tot 18.750 euro, op een totale winst van 43,3 miljard euro zo'n 3,25 miljard euro moeten betalen als algemene bijdrage. Daartegenover staat de afschaffing van de loonmatigingsbijdrage. Volgens onze berekeningen levert dat de 100.000 bedrijven uit onze top een bijdragevermindering op van 3,35 miljard euro. Het saldo is dus lichtjes positief: 0,1 miljard euro. Maar zoals gezegd heeft het ACV een rekenfout gemaakt. Als het die rekenfout wil rechtzetten - en Gilbert De Swert geeft aan dat dit de bedoeling is - dan zakt de bijdragevermindering naar 2,5 miljard euro. En dan wordt het saldo voor de bedrijven uit de top-100.000 negatief: -0,85 miljard euro. Extrapoleren we dat naar alle bedrijven, dan komen we uit op 1 miljard euro verlies 'dankzij' de algemene sociale bijdrage zoals het ACV die concipieert. De verschillen tussen bedrijven zullen bovendien groot zijn. Arbeidsintensieve bedrijven met een lage winst zullen voordeel doen, kapitaalintensieve ondernemingen met een hoge winst zullen een gepeperde rekening krijgen. Verder zullen ook de zelfstandigen niet goed af zijn met het ACV-plan. De algemene bijdrage wordt immers geheven op de bruto-inkomsten, terwijl zelfstandigen nu sociale bijdragen betalen op hun netto-inkomen. Een concrete berekening is niet mogelijk, want over de hoogte van die bruto-inkomsten bestaan nauwelijks cijfers. Wat het voor de werknemers betekent, heeft het ACV zelf berekend. Voor de meeste onder hen gaat het om een licht voordeel (wat na correctie groter kan worden). Een arbeider met een brutojaarloon van 20.000 euro bijvoorbeeld maakt 706 euro winst. De grens waarbij het voordeel omslaat in een nadeel, ligt rond een brutojaarloon van 47.000 euro. eXtra informatie op www.trends.be Op de Trends-website vindt u de technische berekeningen waarop de bovenstaande analyse is gebaseerd.Guido MuelenaerDe zelfstandigen zullen niet goed af zijn met de algemene sociale bijdrage van het ACV.