Hebt u commentaar op deze rubriek?
...

Hebt u commentaar op deze rubriek? Mail dan naar trends@trends.be Christ'l Joris. "In zijn beleidsnota stelt Vlaams minister-president Yves Leterme (CD&V) dat hij een Vlaams coördinerend beleid wil uitwerken voor duurzame ontwikkeling. Daarin moet een langetermijnvisie voor Vlaanderen worden gecombineerd met een aantal concrete thema's, maatregelen en acties. "In het panel schetste de Bond Beter Leefmilieu (BBL) enkele grote toekomstlijnen. Zo moet er gezocht worden naar een manier waarop de noodzakelijke economische groei voor alle spelers kan worden ontkoppeld van het gebruik van grondstoffen en milieuruimte. Vlaanderen moet prioritair kiezen voor investeringen in nieuwe procédés en technologieën die wij ook kunnen exporteren naar ontwikkelingslanden. Wij moeten plannen opstellen die de economie en tewerkstelling niet ondermijnen en die toch de milieu-uitdagingen echt aanpakken. "Het was een interessant debat. De BBL verwees naar enkele concrete pistes, onder meer op het vlak van de fiscaliteit: zo was er het voorstel om milieuschade en energieverbruik te belasten in plaats van arbeid. Ik kan me daarin terugvinden."Joris. "Een ombudsdienst die de burger moet helpen bij zijn vele vragen naar aanleiding van het geliberaliseerde energielandschap. Ik permitteer me de retorische vraag: hadden we de extra kostprijs voor een dergelijke ombudsdienst niet kunnen vermijden door de liberalisering van de energiemarkt anders aan te pakken? Die is duidelijk geen succes gebleken, als je ziet hoeveel vragen over energie en kostprijs er nog steeds de ronde doen."Joris. "Onlangs las ik dat het Vlaams parlement op 13 mei 2005 een artikel uit het Vlaamse Afvalstoffendecreet heeft geschrapt dat net geen twaalf maanden eerder in de wet was ingebracht om de zaken te verduidelijken. Het artikel werd geschrapt zonder directe aanleiding - en zelfs zonder dat de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen of de Raad van State hierover een advies konden uitbrengen. De schrapping zorgt op zich niet voor grote inhoudelijke verschuivingen bij de beoordeling of een stof al dan niet een afvalstof is, maar de snelle wijziging doet wel opnieuw het gevoel van rechtsonzekerheid bij het bedrijfsleven toenemen. Op de koop toe leidt dit tot extra werk bij de administratie, die de zaak nu opnieuw geval per geval zal moeten beoordelen. Onnodig te zeggen dat dit de naleving niet stimuleert."Joris. "De bredere bewustwording op het vlak van milieu- en energiegebruik wordt een interessant gegeven, omdat er ook een flinke cent aan kan worden verdiend. Bij heel wat verlichtingsproducenten worden de thema's 'energiezuinigheid' of 'compacter verpakken' uitgespeeld als verkoopargument. Eerder dan ons te nestelen in een politiek gekleurd 'groen denken', luidt het argument: we moeten zuinig omspringen met de door ons verworven middelen. Een goeie zaak."Joris. "De plannen die in het kader van Kyoto aan de industrie in Vlaanderen zijn opgelegd, waren al zeer ambitieus en er is nauwelijks ruimte om de lat nóg hoger te leggen. Uitspraken van de Bond Beter Leefmilieu dat wij terzake 'zeer ambi- tieus moeten zijn', wil ik dan ook relativeren. Hieruit blijkt hoe slecht die organisaties de industriële realiteit kennen."Joris. "Uit het tweede Millennium Ecosystem Assessment-rapport blijkt dat de ontreddering van een aantal ecosystemen in eerste instantie vele landen uit het Zuiden zal treffen, die al kwetsbaar zijn en niet de middelen bezitten om adequaat te reageren. Een van de scenario's om op wereldwijde basis actie te ondernemen, is de combinatie van nieuwe milieuvriendelijke technologieën én een gezond marktdenken." P.D. n P.D."Ik vraag me af of we een ombudsdienst voor energie niet hadden kunnen vermijden door de liberalisering van de energiemarkt anders aan te pakken?"