De bedrijven in het arrondissement Dendermonde zijn financieel aan de beterhand. Dit blijkt uit een onderzoek van de jaarrekeningen van de ondernemingen in dit tussen Gent, Brussel en Antwerpen geklemd arrondissement.
...

De bedrijven in het arrondissement Dendermonde zijn financieel aan de beterhand. Dit blijkt uit een onderzoek van de jaarrekeningen van de ondernemingen in dit tussen Gent, Brussel en Antwerpen geklemd arrondissement.De studie werd verricht in opdracht van de plaatselijke Kamer voor Handel en Nijverheid door Verschelden & Partners, een lokaal accountantsbureau. Wel blijft een aantal problemen bestaan, zoals te veel pendelarbeid en een steeds nijpender tekort aan ruimte op de regionale industriezones. Sinds een aantal jaren analyseert de Dendermondse Kamer voor Handel en Nijverheid gedetailleerd de jaarrekeningen van zowel de grote bedrijven als de kmo's in haar gebied. Dit gebeurt per gemeente, waarbij telkens een serie parameters wordt onderzocht zoals de brutoverkoopmarge, de nettorentabiliteit op het eigen vermogen, liquiditeit in ruime zin, de verhouding eigen vermogen versus totaal vermogen en de toegevoegde waarde per personeelslid. De studie is wel gebaseerd op cijfers van 1997, omdat nog niet alle bedrijfsresultaten voor '98 bekend waren toen de enquête van start ging. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat op zowat alle gebied 1997 beter was dan de voorgaande jaren. Zo steeg de brutoverkoopmarge bij kmo's in de stad Dendermonde van 10,9% in '96 naar 12,1% in 1997. Verder bleek het eigen vermogen in relatie tot het totaal vermogen bij de arrondissementele kmo's gestegen van 29,75% naar 30,7%. Ook de factor arbeid doet het beter. Zo steeg de toegevoegde waarde per personeelslid van 1,741 miljoen frank naar 1,852 miljoen frank. Wat mee resulteerde in een daling van de personeelskosten in verhouding tot de gecreëerde toegevoegde waarde van 56,8% naar 55,9%. In '96 bedroeg dit cijfer nog 60,2%.Marcel Verschelden, co-auteur van de studie: "Alhoewel nog wat te laag om voor investeerders echt aanlokkelijk te zijn, is er een merkbaar stijgende rentabiliteit bij de bedrijven in de regio Dendermonde, vooral dan bij de kmo's. Verder is de liquiditeit zowel bij de grote als kleine ondernemingen gezond, steeg de autofinanciering bij kmo's en is er een continue stijging van de per werknemer geproduceerde toegevoegde waarde." Niettemin blijven er regionaal negatieve punten die tot actie zouden moeten leiden. Karel Uyttersprot, directeur van de Kamer voor Handel en Nijverheid: "Er is op de industrieterreinen in Zele, Dendermonde, Hamme en Wetteren geen plaats meer beschikbaar. De geplande uitbreidingen in Wetteren en Dendermonde zullen nog enkele jaren op zich laten wachten. Het gevolg is een stijging van de pendelarbeid, die nu al bijna 48% bedraagt. Zonevreemde bedrijven die willen delokaliseren vinden ook geen plaats. Hier is dringend actie nodig."