Vorig academiejaar reikte de VUB 124 MBA-diploma's uit. Dit jaar zullen ongeveer evenveel studenten met zo'n diploma naar huis terugkeren. Niets bijzonders, ware het niet dat de VUB de enige 'klassieke' universiteit is die nog autonoom een MBA-programma aanbiedt. De andere Vlaamse onderwijsinstellingen doen dat in samenwerking met gespecialiseerde managementscholen. Het voltijdse MBA-programma dat in 1968 aan de KU Leuven werd opgestart, werd in 2000 geïntegreerd binnen de Vlerick Leuven Gent Management School. En wie in Antwerpen een MBA-opleiding wil volgen, moet bij de UAMS (Universiteit Antwerpen Management School) terecht. Een school die in 2000 werd opgericht in het verlengde van de fusie van de TEW-faculteiten van de Ufsia en de Ruca. En ook de VUB, die dus nog altijd een eigen MBA-programma aanbiedt, gaat nauwer samenwerken met de Solvay Business School ( ULB) en de Solvay Management School (VUB).
...

Vorig academiejaar reikte de VUB 124 MBA-diploma's uit. Dit jaar zullen ongeveer evenveel studenten met zo'n diploma naar huis terugkeren. Niets bijzonders, ware het niet dat de VUB de enige 'klassieke' universiteit is die nog autonoom een MBA-programma aanbiedt. De andere Vlaamse onderwijsinstellingen doen dat in samenwerking met gespecialiseerde managementscholen. Het voltijdse MBA-programma dat in 1968 aan de KU Leuven werd opgestart, werd in 2000 geïntegreerd binnen de Vlerick Leuven Gent Management School. En wie in Antwerpen een MBA-opleiding wil volgen, moet bij de UAMS (Universiteit Antwerpen Management School) terecht. Een school die in 2000 werd opgericht in het verlengde van de fusie van de TEW-faculteiten van de Ufsia en de Ruca. En ook de VUB, die dus nog altijd een eigen MBA-programma aanbiedt, gaat nauwer samenwerken met de Solvay Business School ( ULB) en de Solvay Management School (VUB). "Ze willen de bestaande programma's meer op elkaar afstemmen en ze een grotere internationale uitstraling geven," zegt Jeroen De Samblanckx van de VUB. "Tegen het academiejaar 2004-2005 moet deze overeenkomst uitmonden in een gezamenlijke masteropleiding voor handelsingenieurs. Bovendien overwegen we om naast de bestaande Franstalige en Nederlandstalige opleidingen een drietalige combinatie aan te bieden. Dat kan zeker een meerwaarde vormen." Het Vesalius-college van de VUB werd als derde pool betrokken in de overeenkomst tussen VUB en Solvay. Het Vesalius-college biedt al vijftien jaar Engelstalige opleidingen aan, waaronder ook managementopleidingen. Betekent deze evolutie dat de universiteiten besloten hebben om aanvullende economische opleidingen af te stoten? Zeker niet. Het gaat vooral om samenwerkingsverbanden die zijn ingegeven door de Bologna-hervorming. Universiteiten en hogescholen zullen internationaal steeds meer met elkaar worden vergeleken en dan kan het geen kwaad om samen met een gespecialiseerde instelling programma's aan te bieden die voor buitenlandse studenten interessant zijn. De Vlerick-school heeft de stap naar de internationalisering gezet en ook andere managementscholen willen in dezelfde richting werken. Een samenwerking met een universiteit lijkt de beste garantie om dat op een succesvolle manier te doen. Afgezien van de MBA's blijven de universiteiten voldoende aandacht besteden aan de verschillende voortgezette academische opleidingen. Het aantal programma's wordt zelfs uitgebreid en de bestaande opleidingen blijven aantrekkelijk bij de studenten, zeker die met een sterk economisch profiel. Het aantal deelnemers in een voortgezette academische opleiding blijft toenemen. Vooral de aanvullende opleiding economie (zie kader: Verschillende types aanvullende opleidingen) blijkt populair te zijn. Aan de KU Leuven zijn er jaarlijks meer dan honderd studenten die zo'n diploma behalen. Een opvallend hoog cijfer voor een aanvullende opleiding. De KU Leuven is overigens geen uitzondering. De Universiteit Gent (RUG) en VUB zitten op hetzelfde niveau. "Het succes van deze opleiding is eenvoudig te verklaren," zegt professor Koen Schoors, programmadirecteur Economie en Bedrijfskunde aan de Universiteit Gent. "Veel jongeren die in eerste instantie voor een niet-economische opleiding hebben gekozen, worden in hun beroepsleven al snel met economische of bedrijfseconomische problemen geconfronteerd. Een jurist of ingenieur functioneert beter in een organisatie wanneer hij de werking ervan doorziet en de economische context begrijpt. De opleiding bestaat dan ook uit een selectie uit het vakkenpakket van de kandidaats- en licentiaatsstudenten Economische Wetenschappen of Toegepaste Economische Wetenschappen." Het zijn inderdaad vooral licentiaten in de rechten en ingenieurs die voor deze aanvullende opleiding kiezen. Zij maken een derde uit van de studenten die deze opleiding volgen. Daarnaast zijn het vooral licentiaten politieke wetenschappen en - opvallend - licentiaten lichamelijke opvoeding die er nog een jaartje bedrijfseconomie bij doen. Als we de parallel trekken tussen de diploma's die de MBA-studenten op zak hebben en de diploma's van studenten die voor een jaar bedrijfseconomie kiezen, merken we toch een opmerkelijke gelijkenis: het zijn vooral juristen en ingenieurs die voor deze aanvullende opleidingen kiezen. Volgens Schoors heeft het geen zin om vergelijkingen te maken: een MBA is een zeer diepgravende opleiding die erop gericht is topmanagers klaar te stomen, terwijl een cursus bedrijfseconomie of bedrijfskunde gewoon een basis meegeeft. Jurist Diederik Vandendriessche, die in 2002 afstudeerde in bedrijfseconomie en nu een Master in General Management aan de Vlerick-school volgt: "Het is geen opleiding voor een voltijdse econoom, maar zeker intensief genoeg om het bedrijfsleven tegemoet te gaan en een aardig woordje mee te kunnen spreken." De opleidingen bedrijfseconomie zijn uitbreidingen van een basisdiploma. Daarin verschillen ze fundamenteel van de andere voortgezette economische opleidingen, die echte specialisaties zijn. In die categorie kennen de aanvullende opleidingen in accountancy en revisoraat een stijgende populariteit. In 2000 waren er slechts vijf afgestudeerden, nu is dat cijfer gestegen naar vijftien. Vermeldenswaard is ook het afstudeerpercentage: dat ligt met 70 % tamelijk hoog. Het gaat hier natuurlijk om gemotiveerde studenten met een stevige intellectuele basis. Marketing: bent u getrouwd met uw reclamebureau? 82 ZAKENIDEEËN 84 Aan de KU Leuven zijn er jaarlijks meer dan honderd studenten die een aanvullend economie-diploma behalen. Bij de voortgezette economische opleidingen stijgt de populariteit van de opleidingen in accountancy en revisoraat.Afgezien van TEW'ers en handelsingenieurs zijn het vooral juristen en ingenieurs die voor een MBA kiezen.