Dankzij de loonkostverlagingen en de taxshift kon de regering-Michel op veel goodwill rekenen bij de werkgeversorganisaties. Maar wat gedacht van een ontspoorde begroting met een extra tekort van 3 miljard euro? VBO-topman Pieter Timmermans benadrukt dat de regering de budgettaire orthodoxie moet aanhouden, gecombineerd met structurele hervormingen, onder andere in de arbeidsmarkt. Ook de vennootschapsbelasting moet onder de loep. "België heeft een tamelijk goed rapport van Europa gekregen. Een aantal onevenwichtigheden is weggewerkt en dat is positief", zegt Timmermans. "Europa laat ons de keuze. In de mate dat de regering structurele hervormingen concretiseert, mag ze budgettair een beetje minder stringent zijn. Na de eerste golf van structurele hervormingen zoals de taxshift en de pensioenhervorming, denk ik dat de regering aan de Europese Commissie en andere instellingen moet aantonen dat ze nog hervormingen kan doorvoeren, zoals in het arbeidsmarktbeleid en de vennootschapsbelasting."
...

Dankzij de loonkostverlagingen en de taxshift kon de regering-Michel op veel goodwill rekenen bij de werkgeversorganisaties. Maar wat gedacht van een ontspoorde begroting met een extra tekort van 3 miljard euro? VBO-topman Pieter Timmermans benadrukt dat de regering de budgettaire orthodoxie moet aanhouden, gecombineerd met structurele hervormingen, onder andere in de arbeidsmarkt. Ook de vennootschapsbelasting moet onder de loep. "België heeft een tamelijk goed rapport van Europa gekregen. Een aantal onevenwichtigheden is weggewerkt en dat is positief", zegt Timmermans. "Europa laat ons de keuze. In de mate dat de regering structurele hervormingen concretiseert, mag ze budgettair een beetje minder stringent zijn. Na de eerste golf van structurele hervormingen zoals de taxshift en de pensioenhervorming, denk ik dat de regering aan de Europese Commissie en andere instellingen moet aantonen dat ze nog hervormingen kan doorvoeren, zoals in het arbeidsmarktbeleid en de vennootschapsbelasting." Pieter Timmermans:"Het moet de ambitie blijven het structurele tekort in 2018 weg te werken, maar ik vind dat we een aantal exogene factoren in rekening moeten brengen. De kosten van de asielcrisis moeten niet zomaar in de gewone begroting komen. Het is ook zinloos productieve investeringen, zoals voor de missing links in onze infrastructuur, in één keer in de begroting te verrekenen zoals de Europese boekhoudregels vragen. In de huidige omstandigheden moeten de regeringen daar meer marge krijgen." Pieter Timmermans: "De arbeidsorganisatie verbeteren, de evaluatie van de proefperiode, een statuut voor mensen met zeer flexibele banen,... In 2017-2018 moeten er concrete maatregelen zijn. Pieter Timmermans: "Minister van Werk Kris Peeters heeft een tiental werven voorgesteld. Het is voor ons onduidelijk wie de discussie nu eerst zal voeren: de regering, de sociale partners of beheerscomités. Ik denk dat overleg tussen de minister en de sociale partners voor een eerste reeks evenwichtige maatregelen kan zorgen. Er moet nu een eerste trein vertrekken met tien maatregelen, maar tegelijk moet een tweede trein worden aangekondigd die in 2017 vertrekt." Pieter Timmermans: "Ik sta open voor alles. Maar 'werkbaar werk' betekent niet 'minder werken'. Voor sommigen staat werkbaar werk gelijk aan meer tijdskrediet en loopbaanonderbreking. Kris Peeters heeft al gezegd dat er voldoende systemen zijn om de arbeidsduur tijdens de loopbaan te verminderen." Pieter Timmermans: "Waarom niet? Over nachtarbeid in de e-commerce hebben de sociale partners eind vorig jaar al een akkoord bereikt. België was vroeger de verliezer: de banen en de koopkracht van die sector zaten in Nederland." Pieter Timmermans: "Dat risico bestaat altijd. De sociale verkiezingen komen eraan. Ik zie het debat niet afgerond voor 15 mei. Maar daarna zeg ik: hoe sneller, hoe beter. Misschien lopen een aantal onderdelen in timing samen met het interprofessioneel overleg van het najaar. Maar we mogen het niet op de lange baan schuiven." Pieter Timmermans: "Hopen is een te zwak woord. Het is bijna een plicht dat te doen. Als we de wet op de loonnorm niet herzien, zullen de lastenverlagingen van de taxshift gebruikt worden om loonsverhogingen toe te kennen. Dan zit de kat bij de melk. Tegen de zomer moeten we de contouren van de nieuwe wet kennen. Anders wordt het loonoverleg van het najaar een kakofonie." Pieter Timmermans: "Een van de uitgangspunten moet zijn dat we voortaan ingrepen in de loonvorming, zoals de indexsprong en de loonblokkering, moeten vermijden. De vergelijking met de loonevolutie in een groep van landen waarmee we handel drijven blijft erg belangrijk. Je moet in de berekening van de loonmarge één of andere veiligheid inbouwen voor verkeerde inschattingen. De voorbije jaren hebben we voor de buurlanden een te hoge loonevolutie ingeschat. Dat was het gevolg van een slechte berekening." Pieter Timmermans: "Maar er blijft een historische loonkostenhandicap van zo'n 12,5 procent. De taxshift zal die de komende jaren nog verkleinen, tot 10 procent aan het einde van de legislatuur. Maar het blijft een belangrijke kloof." Pieter Timmermans:"We moeten dat jaar per jaar bekijken, maar ook realistisch zijn. De situatie waarin de bedrijven moeten werken, is wat ze is. De 10 procent loonhandicap moet op tafel komen in de onderhandelingen over een nieuwe wet op het concurrentievermogen." Pieter Timmermans: "Er moet nog in deze legislatuur een debat over de vennootschapsbelasting komen. De fiscale druk via de vennootschapsbelasting zal groter worden. De excess profit rulings liggen onder vuur. Als ze afgeschaft worden, stijgt de belasting op de bedrijfswinsten. En er is de discussie over BEPS (base erosion & profit shifting, waarmee de OESO en G20 de erosie van de belastinggrondslag en de kunstmatige verschuiving van bedrijfswinsten willen tegengaan, nvdr) Met wat op tafel ligt, zouden kleinere landen weleens de factuur kunnen betalen. Dat kan de belasting op de bedrijven met 2 procentpunt doen stijgen. "De effectieve vennootschapsbelasting van 26 procent blijft hoog. De taxshift was een verlaging van de loonkosten om de jobmotor te doen aanslaan. En dat is gebeurd: 18.000 extra banen vorig jaar in de privésector. De werkgevers nemen hun verantwoordelijkheid. Maar om investeringen aan te trekken, is een hervorming van de vennootschapsbelasting cruciaal." Pieter Timmermans: "Ik sta open voor een debat over alle elementen. Maar we moeten niet naïef zijn. Er zijn ook tal van kortingen in het btw-stelsel. Daar heeft de regering met de taxshift evenmin aan geraakt. Ik hoor ook meer en meer kmo's zeggen dat de notionele-intrestaftrek moet blijven, want ze maken er gebruik van en het verbetert hun financiële sterkte. Economisch gezien is deze maatregel zeer belangrijk: eigen middelen in de economie pompen mag beloond worden. Alain Mouton en Christophe De Caevel