Een indexsprong kwam de voorbije jaren meermaals op tafel van de regering-Di Rupo, maar de PS blokte het idee steevast vakkundig af. De N-VA komt er nu in haar economisch verkiezingsprogramma mee op de proppen. De N-VA wil in 2015 een indexsprong doorvoeren. De lonen en een deel van de uitkeringen worden dan niet aangepast aan de levensduurte.

Samen met een lastenverlaging voor de bedrijven moet dit de loonkostenhandicap van 5 procent met de buurlanden (cijfers van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven) in twee jaar tijd wegwerken. Een andere tegemoetkoming aan de bedrijven is een verlaging van de vennootschapsbelasting tot 25 procent, met dien verstande dat de aftrekposten worden geschrapt en de notionele-intrestaftrek uitdooft.

Critici noemen een indexsprong een aantasting van de koopkracht. N-VA vangt dit op door de indexering in 2015 te behouden voor pensioenen en laagste uitkeringen.

Ter compensatie komen er ook algemene koopkrachtversterkende maatregelen, zoals de verhoging van de werkbonus (korting op werknemersbijdragen). Voorts wil de N-VA de koopkracht in twee fasen met 2,5 miljard euro verhogen. In een eerste fase wordt de 45 procentbelastingschijf in de personenbelasting geschrapt. De 40 procentschijf wordt opgetrokken, waardoor de inkomens in de voormalige 45 procentschijf meer tegen 40 procent belast worden. Vanaf 2018 wordt de bovengrens van de 40 procentschijf bovendien met 2500 euro verhoogd, tot die uiteindelijk op 50.000 euro komt.

Een ander opvallend punt in het economisch programma is de modernisering van de loonvorming en de indexering. Vanaf 2016 wordt voor de uitkeringen gekozen voor een slimme index; de uitkeringen worden dan elk jaar verhoogd op basis van de evolutie van de gezondheidsindex. Het systeem van aanpassingen zodra de gezondheidsindex overschreden wordt, gaat overboord.
Hetzelfde gebeurt met de Belgische heilige koe: de automatische loonindexering. In plaats daarvan stelt de N-VA voor dat vanaf 2016 per sector allesomvattende tweejaarlijkse loonafspraken (all-inakkoorden) gemaakt worden over het geheel van de loon- en arbeidsvoorwaarden.

Twee jaar uitgaven bevriezen

De N-VA mag dan wel de belastingstelsels vereenvoudigen en zo een fiscaal cadeau geven aan de werkende Vlaming, het economisch programma zet vooral in op besparingen. Wat niet betekent dat de uitgaven tussen 2014 en 2019 volledig worden bevroren. Onder andere door de stijging van de pensioenen zullen de sociale uitgaven de volgende legislatuur nog met 8,5 miljard euro stijgen. Maar voor de rest zijn uitgavenbeperkingen het ordewoord. Het gros van de primaire federale overheidsuitgaven wordt voor twee jaar geblokkeerd. De besparingen gebeuren vooral via een bijsturing van het arbeidsmarktbeleid, met een beperking van de werkloosheidsuitkeringen tot twee jaar en een verstrenging van het tijdskrediet. Ook de uitgaven van de gezondheidszorg worden gekort. Voorts moet de federale overheid de vinger op de knip houden. De sanering van de overheidsfinanciën in de volgende legislatuur - 17 miljard euro - moet voor 70 procent via de uitgaven gebeuren, staat in het economische verkiezingsprogramma.

Opvallend is dat de N-VA de pensioenen in sterke mate beschermt, maar wel pleit voor een pensioenmalus die vervroegde uittreding financieel bestraft. Deze pensioenmalus werd de voorbije jaren in België in belangrijke mate afgebouwd.

Een indexsprong kwam de voorbije jaren meermaals op tafel van de regering-Di Rupo, maar de PS blokte het idee steevast vakkundig af. De N-VA komt er nu in haar economisch verkiezingsprogramma mee op de proppen. De N-VA wil in 2015 een indexsprong doorvoeren. De lonen en een deel van de uitkeringen worden dan niet aangepast aan de levensduurte.Samen met een lastenverlaging voor de bedrijven moet dit de loonkostenhandicap van 5 procent met de buurlanden (cijfers van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven) in twee jaar tijd wegwerken. Een andere tegemoetkoming aan de bedrijven is een verlaging van de vennootschapsbelasting tot 25 procent, met dien verstande dat de aftrekposten worden geschrapt en de notionele-intrestaftrek uitdooft. Critici noemen een indexsprong een aantasting van de koopkracht. N-VA vangt dit op door de indexering in 2015 te behouden voor pensioenen en laagste uitkeringen. Ter compensatie komen er ook algemene koopkrachtversterkende maatregelen, zoals de verhoging van de werkbonus (korting op werknemersbijdragen). Voorts wil de N-VA de koopkracht in twee fasen met 2,5 miljard euro verhogen. In een eerste fase wordt de 45 procentbelastingschijf in de personenbelasting geschrapt. De 40 procentschijf wordt opgetrokken, waardoor de inkomens in de voormalige 45 procentschijf meer tegen 40 procent belast worden. Vanaf 2018 wordt de bovengrens van de 40 procentschijf bovendien met 2500 euro verhoogd, tot die uiteindelijk op 50.000 euro komt. Een ander opvallend punt in het economisch programma is de modernisering van de loonvorming en de indexering. Vanaf 2016 wordt voor de uitkeringen gekozen voor een slimme index; de uitkeringen worden dan elk jaar verhoogd op basis van de evolutie van de gezondheidsindex. Het systeem van aanpassingen zodra de gezondheidsindex overschreden wordt, gaat overboord. Hetzelfde gebeurt met de Belgische heilige koe: de automatische loonindexering. In plaats daarvan stelt de N-VA voor dat vanaf 2016 per sector allesomvattende tweejaarlijkse loonafspraken (all-inakkoorden) gemaakt worden over het geheel van de loon- en arbeidsvoorwaarden. Twee jaar uitgaven bevriezenDe N-VA mag dan wel de belastingstelsels vereenvoudigen en zo een fiscaal cadeau geven aan de werkende Vlaming, het economisch programma zet vooral in op besparingen. Wat niet betekent dat de uitgaven tussen 2014 en 2019 volledig worden bevroren. Onder andere door de stijging van de pensioenen zullen de sociale uitgaven de volgende legislatuur nog met 8,5 miljard euro stijgen. Maar voor de rest zijn uitgavenbeperkingen het ordewoord. Het gros van de primaire federale overheidsuitgaven wordt voor twee jaar geblokkeerd. De besparingen gebeuren vooral via een bijsturing van het arbeidsmarktbeleid, met een beperking van de werkloosheidsuitkeringen tot twee jaar en een verstrenging van het tijdskrediet. Ook de uitgaven van de gezondheidszorg worden gekort. Voorts moet de federale overheid de vinger op de knip houden. De sanering van de overheidsfinanciën in de volgende legislatuur - 17 miljard euro - moet voor 70 procent via de uitgaven gebeuren, staat in het economische verkiezingsprogramma. Opvallend is dat de N-VA de pensioenen in sterke mate beschermt, maar wel pleit voor een pensioenmalus die vervroegde uittreding financieel bestraft. Deze pensioenmalus werd de voorbije jaren in België in belangrijke mate afgebouwd.