Te veel politieke mandaten, historisch gegroeide maar kronkelige structuren, proefballonetjes over privatiseringen en grootscheepse fusies, en de onvermijdelijke discussie over de toplonen: de intercommunales staan plots in het oog van een politieke storm.
...

Te veel politieke mandaten, historisch gegroeide maar kronkelige structuren, proefballonetjes over privatiseringen en grootscheepse fusies, en de onvermijdelijke discussie over de toplonen: de intercommunales staan plots in het oog van een politieke storm.Dat er meer aandacht gaat naar de intercommunales, die veelal op de achtergrond opereren, kan geen kwaad. De schaalvergroting in domeinen zoals de huisvuilophaling, het aanleggen van elektriciteits- en gasnetten en de uitbating van zwembaden noopte de gemeentes ertoe om samen te werken. Het is nuttig na te gaan of structuren die soms decennia geleden in het leven werden geroepen, nog aangepast zijn aan de behoeften van de tijd. Alleen verdient dat een beter debat dan het spektakel dat zich momenteel afspeelt. Uiteraard moet schoon schip worden gemaakt in de wildgroei aan politieke mandaten. Maar weinig gemeentes zitten erop te wachten om gevat te worden in een intercommunale zonder dat ze inspraak hebben in het beleid ervan.De privatisering waar Gwendoline Rutten (Open Vld) voor pleit, is geen toverformule. Voor sommige activiteiten is het nog maar de vraag of die daardoor goedkoper gebeuren en - bijvoorbeeld in het geval van de zwembaden zonder uitbreidingsmogelijkheden - of er privé-interesse voor is.Ook voor het plan van Koen Kennis (N-VA) om de energie-, water- en kabelintercommunales samen te brengen - te beginnen met een fusie van Eandis en Infrax - valt iets te zeggen. Maar tussen droom en daad staan wetten, praktische bezwaren en tijdrovende inspraakprocedures, waardoor de timing - in de loop van 2019 - weinig realistisch lijkt.Toch mag dat geen reden zijn om pas een grondig debat te voeren na de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Een voldragen toekomstplan dat in de volgende legislatuur zijn beslag krijgt, heeft politici nodig die nu niet per se willen scoren, maar verder durven te denken dan het eigenbelang. Hopelijk zijn die er voldoende in alle politieke partijen.