Is de reis van een gastspreker betalen omkoping?

05/11/14 om 16:41 - Bijgewerkt om 16:41

Een dienstverlener van de onderneming waarvoor ik werk, vraagt mij om ons bedrijf voor te stellen op een interne vormingscursus in het buitenland. Ze bieden me aan mijn vliegticket en mijn overnachting te betalen. Kan dat als omkoping worden beschouwd? Grégory de Sauvage, advocaat bij CMS DeBacker, geeft antwoord.

Is de reis van een gastspreker betalen omkoping?

Op uitnodiging naar een businessevent van een klant © istock photos

Er is alleen sprake van omkoping als bewezen is dat een "voordeel van welke aard dan ook", zoals een reis, bedoeld is om de commerciële relatie te beïnvloeden. Het moet dus de bedoeling zijn iemand zover te krijgen dat die "een handeling van zijn functie of een door zijn functie vergemakkelijkte handeling" verricht of nalaat. Of dat al dan niet de bedoeling is, valt maar moeilijk te bewijzen. Daarom is het raadzaam niets te doen dat de indruk kan wekken dat u een commerciële relatie probeert te beïnvloeden.

Bedrijven die klanten, leveranciers en partners uitnodigen voor businessevents worden almaar vaker geconfronteerd met een weigering, omdat de medewerkers en de leidinggevenden zich moeten houden aan een ethisch handvest. Zo'n handvest legt de gedragsregels van de onderneming vast en verbiedt vaak dat medewerkers reizen of andere zakelijke geschenken aanneemt, om elk misverstand te vermijden en elk risico op omkoping te voorkomen.

De wet bestraft enkel de handeling die zich heeft voorgedaan "zonder medeweten en zonder machtiging van de raad van bestuur, de algemene vergadering, de lastgever of de werkgever, naar gelang van het geval". Als uw werkgever er uitdrukkelijk mee instemt dat u de uitnodiging aanvaardt, kunt u in België dus niet schuldig worden bevonden aan omkoping. Maar niet alle landen hanteren dezelfde definitie van omkoping: wat in België niet strafbaar is, kan dat wel zijn in het buitenland. Bedrijven doen er verstandig aan om voor hun bedrijfsleiders en medewerkers duidelijke gedragsregels vast te leggen.

Onze partners