Ontslag om dringende reden Rudy Aernoudt was niet gewettigd

07/09/10 om 10:57 - Bijgewerkt om 10:57

Bron: Trends

Precies drie jaar na zijn ontslag oordeelt het Arbeidshof te Brussel, in beroep, dat het ontslag om dringende reden van Rudy Aernoudt niet gewettigd was.

Ontslag om dringende reden Rudy Aernoudt was niet gewettigd

© belga

In haar arrest van 3 september 2010 heeft het Arbeidshof in beroep Rudy Aernoudt gelijk gegeven. Zijn ontslag om dringende redenen als secretaris generaal was niet gewettigd, oordeelt het Arbeidshof. Eerder had ook het Rekenhof en de ombudsman Aernoudt volledig in het gelijk gesteld betreffende zijn kritiek op de overheidswerking en de niet correcte aanwending van overheidsmiddelen. Aernoudt wordt een schadevergoeding toegekend.

Het Arbeidshof oordeelde dat door in Le Soir kritiek te uiten op een door de Vlaamse regering genomen beslissing (nvdr: de creatie van Hercules die Aernoudt omschreef als een oprichting van een nieuw instituut om vriendjes te plaatsen), zonder duidelijk te maken dat hij deze kritiek uitte in persoonlijke naam, Aernoudt een fout maakte tegen regels van het spreekrecht voor ambtenaren. Maar in de gegeven omstandigheden was die tekortkoming onvoldoende zwaarwichtig om tot ontslag om dringende redenen te leiden.

"De Vlaamse regering diende een afweging te maken of door deze fout de samenwerking onmiddellijk onmogelijk was en zij diende daarbij, gelet op de gespannen verhouding tussen de secretaris generaal Aernoudt en de vakminister Fientje Moerman (Open vld), zich niet enkel te steunen op de voorstelling van deze laatste. De Vlaamse regering had een grotere objectiviteit kunnen bekomen door de heer Aernoudt te horen en zijn standpunt mee in acht te nemen", luidt het in het arrest. Zijn raadsman, Rafaël Claes vindt vooral de sterk onderbouwde passage in het arrest waarin het Arbeidshof aangeeft dat een zorgvuldige werkgever er goed aan doet zijn werknemer vooraf te horen vooraleer over te gaan tot een ontslag om dringende reden erg belangrijk.

Gevraagd naar een reactie, stelt Aernoudt: "ik ben vermoedelijk te integer om aan politiek te doen of noem het te naïef. Maar mijn ideeën over goed bestuur, efficiënt gebruik van de belastingsgelden en het belang van een sterk federaal België zal ik blijven verdedigen, waar dan ook en zo nodig tegen de stroom in. In die zin hoop ik dat dit arrest anderen er zal toe aanzetten om het rechte pad te bewandelen en zo nodig misbruiken aan te kaarten."

L.D.

Lees meer over:

Onze partners